Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 27.11.2020

Informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer er viktig for effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Revisorforeningen følger med på myndighetenes arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette er et område hvor også revisorene spiller en viktig rolle. Vårt inntrykk er at det er gjort en god del de senere årene for å gjøre den samlede innsatsen mot arbeidslivskriminalitet mer effektiv. Samordning og informasjonsdeling mellom politiet, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteetaten er viktig for å få til dette, og i mange tilfeller er det viktig og riktig at dette kan skje uten hinder av taushetsplikt. I høringsnotatet skriver departementet:

"Noe av det aller mest sentrale er at en større og tydeligere delingsadgang vil være svært viktig for et enda mer effektivt arbeid mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Dette er områder hvor mange etater jobber sammen innenfor etablerte fora, og hvor det er helt sentralt at informasjon kan deles."

Vi er enig i at rammene bør fastsettes i generelle lovregler i forvaltningsloven om informasjonsdeling mellom forvaltningsorganer. Etter vårt syn vil de foreslåtte lovreglene gi god balanse mellom hensynene til effektiv håndheving/måloppnåelse, personvern og beskyttelse av tilliten til at sensitive opplysninger behandles fortrolig. Ikke minst tror vi at slike lovregler vil gi forvaltningsorganene økt trygghet i beslutninger om deling av taushetsbelagt informasjon.

Revisorforeningen støtter de foreslåtte endringene i forvaltningsloven

Vi viser særlig til bestemmelsen om at taushetsplikten i forvaltningsloven ikke skal være til hinder for at forvaltningsorganet deler opplysningene med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som er lagt til mottakerorganet og delingen ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep, inkludert konkretiseringen av forhold som har betydning for hva som er uforholdsmessig.