Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 30.10.2020

Øvre Eiker kommune støtter departementets forslag og velger å kommentere informasjonsdeling for hhv. barnevernet, sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten (helsepersonell som er underlagt forvaltningsloven) nærmere. Det er kommunens syn at den nye delingsadgangen etter forvaltningsloven bør gjøres gjeldende fullt ut for alle disse fagområdene, slik at dagens særbegrensninger oppheves.

Øvre Eiker kommune vektlegger da at departementets forslag ikke medfører noen plikt til å dele taushetsbelagt informasjon, kun en adgang. Det gir mulighet for å vurdere informasjonsdeling konkret, tilpasset den aktuelle situasjonen.

Den aktuelle særlovens formål og kommunens ansvar etter denne vil legge føringer for kommunens skjønn i så måte. Dette vil sikre at tjenestens oppgaver og dermed de berørtes interesser (herunder prinsippene om barnets beste og forsvarlighet) ivaretas, selv når det er snakk om å dele informasjon av hensyn til mottakerorganets interesser.

Gjennom den konkrete skjønnsutøvelsen og praktiseringen kan også tillitsforholdet til de berørte ivaretas, slik kommunen ser det. I dag brukes samtykkeerklæringer i stort omfang, noe som oppfattes å fremme samarbeid og tillit.

Utvidet adgang til informasjonsdeling er praktisk viktig og vil kunne bidra til bedre tverrfaglighet og tidlig innsats.

Kommunens sosialtjeneste opplyser at den ofte møter berørte som er overrasket over at tjenesten ikke deler informasjon i større omfang enn den gjør. Med dagens regelverk kan klientene bli belastet med at de må gi informasjon flere ganger fordi sosialtjenesten ikke deler nok internt. Dagens regler om taushetsplikt og begrenset delingsadgang kan også føre til at klienter ikke får oppfylt sine rettigheter fullt ut.

Taushetsplikten er et personlig ansvar, og brudd på denne kan straffes. Et klarere hjemmelsgrunnlag for informasjonsdeling vil bidra til mindre utrygghet for den enkelte saksbehandler.

En oppheving av dagens særbegrensninger vil også gi et enklere lovverk (færre særreguleringer).