Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 01.12.2020

Høringsbrev - Forslag til endringer i forvaltningsloven mv - Større adgang til informasjonsdeling

Landbruks- og matdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 2. september 2020 vedrørende forslag til endringer i forvaltningsloven.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til det matrielle innholdet i forslaget, men vi har noen merknader knyttet til språklig presisjon:

Forslaget til ny fvl 13 b første ledd nr. 8: "at forvaltningsorganet deler opplysningene med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse". I kommentarene er det henvist til at dette er en snever unntaksregel, og det vises til at bestemmelsen bare skal brukes i nødrettslignende tilfeller. Vi ber departementet vurdere om bestemmelsens ordlyd bør presiseres ytterligere, slik det f. eks. er gjort i straffeloven § 17.

Forslaget til ny fvl § 13 g første ledd er språklig korrekt, men erfaringer viser at den likevel føre til misforståelser slik den er formulert: "Hvis delingen av taushetsbelagte personopplysninger etter § 13 b første ledd nr. 7, jf. § 13 b andre ledd, ikke skjer for samme formål eller er forenlig med formålet som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 4, skal mottakerorganet …". For å unngå misforståelser kan det føyes til et "ikke" også foran "uforenlig" slik: "…, ikke skjer for samme formål eller ikke er forenlig med formålet, …".

Forslaget til ny § 13 g andre ledd bokstav d lyder): "Plikten til å gi informasjon etter første ledd gjelder ikke i den grad (…) d) det å gi informasjonen i alvorlig grad vil hindre gjennomføring av oppgaven som begrunner delingen." Dersom formålet med uttrykket "alvorlig grad" er å beskrive at det er mye som skal til, kunne det kanskje passet bedre å bruke "vesentlig grad" som vi oppfatter som mer vanlig. Dersom bruken av "alvorlig" er valgt fordi det skal oppfattes som sterkere enn "vesentlig", anbefaler vi at dette presiseres i merknadene.

Med hilsen

Anna Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

Marianne Smith

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer