Høringssvar fra Statnett SF

Dato: 13.10.2020

Høring – Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 2. september 2020 ut høringsnotat om endringer i forvaltningsloven m.m. I høringsnotatet foreslås det utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon mellom ulike forvaltningsorganer.

Statnett støtter formålet om å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling i forvaltningslovgivningen, og ser bl.a. at de foreslåtte bestemmelsene i forvaltningsloven m.m. kan gi gevinster for effektivt arbeid mot arbeidslivskriminalitet samtidig som sentrale personvernhensyn ivaretas.

Når det gjelder andre former for forvaltningsrelatert taushetsplikt[1] som taushetsplikt for å ivareta særskilte samfunnsinteresser eksempelvis innen energiforsyningen (energiloven § 9-3 og kraftberedskapsforskriften § 6-2), slutter Statnett seg til departementets vurderinger. Tilsvarende som for sikkerhetsgradert informasjon underlagt sikkerhetsloven, gjør det seg gjeldende særlige hensyn og den aktuelle taushetsplikten faller utenfor forvaltningslovens regler. Tilgangen til informasjon må fremdeles være uttømmende regulert i sektorregelverket og sikkerhetsloven.

Med vennlig hilsen

Knut Hundhammer
Konserndirektør Konsern og samfunn