Høringssvar fra Sjøfartsdirektoratet

Dato: 30.11.2020

Høringssvar - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 2. september 2020 om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) m.m.

Generelt

Forslaget om utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innebærer en delvis oppfølging av forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019: 5. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men det er identifisert et behov for flere og mer sektorovergripende regler.

En utvidelse av adgangen til deling av taushetsbelagte opplysninger åpner for nye og mer effektive måter å arbeide på, noe som også vil kunne bidra til å øke kvaliteten i arbeidet. Sjøfartsdirektoratet mener at forslaget er godt begrunnet, og vi stiller oss positive til de foreslåtte endringene.

Vi viser for øvrig til våre kommentarer nedenfor. For ordens skyld nevnes at vi ikke har kommentarer til de foreslåtte endringene i særlovgivningen.

Nærmere kommentarer til de foreslåtte endringene

Forslagets § 13b første ledd nr. 7 åpner for deling av taushetsbelagte opplysninger hvor delingen skjer i mottakerorganets interesse, noe som innebærer en utvidelse i forhold til gjeldende regler hvor forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5 og 6 gir adgang til deling i avsenderorganets interesse.

I høringsnotatet kap. 1. og 2.9.3 er kampen mot A-krim, som innebærer et bredt samarbeid mellom flere myndighetsorganer, fremhevet som et område hvor romslig adgang til å dele opplysninger er avgjørende for at samarbeidet fungerer som forutsatt. Sjøfartsdirektoratet har i den senere tid hatt et tiltagende fokus på arbeids- og levekår om bord på norske skip, noe som også har aktualisert A-krimsamarbeid med øvrige myndighetsorganer. Etter direktoratets vurdering er vårt arbeid rettet mot A-krim et område hvor de foreslåtte endringene særlig vil kunne bidra til å forenkle arbeidsprosessene.

Forslagets § 13b første ledd nr. 8 om adgang til å dele opplysninger så langt det er så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse, er, som det fremgår av høringsnotatet kap. 8.1.2, til dels en lovfesting av de ulovfestede reglene om nødrett. Sjøfartsdirektoratet viser til vårt høringssvar til NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, datert 2. desember 2019, hvor vi uttrykte støtte til at ulovfestede regler var foreslått kodifisert i ny forvaltningslov. Vi nevner for ordens skyld at vår generelle støtte til kodifisering av ulovfestet rett i nevnte høringssvar, også har gyldighet for dette konkrete forslaget.

De foreslåtte endringene i § 13b første ledd nr. 7 og 8 vil sammen med de eksisterende bestemmelsene i § 13b gi et mer helhetlig og uttømmende regelverk for deling av taushetsbelagte opplysninger, og er etter direktoratets vurdering godt tilpasset forvaltningens arbeidsmåter og organisering.

Etter forslagets § 13b annet ledd kan deling av taushetsbelagte opplysninger etter § 13b første ledd nr. 7, bare skje dersom det ikke utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor den opplysningen gjelder. Det skal i den forbindelse gjøres en vurdering hvor det blant annet ses hen til om behandlingen er forenlig med det opprinnelige formålet eller om man har å gjøre med et nytt formål, samt en påfølgende varsling av den registrerte når vilkårene for dette er oppfylt, jf. forslagets § 13g. Sjøfartsdirektoratet ser potensiale for at dette kan være vanskelige vurderinger i praksis, og at man i mange tilfeller vil måtte støtte seg på spesifikke bestemmelser i forskrift. Direktoratet støtter derfor den foreslåtte forskriftshjemmelen i en ny § 13h i forvaltningsloven. Det framgår av høringsnotatet kap. 8.3 at vilkåret om forholdsmessighet må fastsettes og eventuelt presiseres nærmere i den enkelte forskrift. Den foreslåtte § 13h medfører derfor at man får et mer konkret rettsgrunnlag for den aktuelle delingen, og er etter direktoratets vurdering et viktig supplement til den forholdsmessighetsvurdering som skal foretas etter forslagets § 13b annet ledd.

Med hilsen

Lars Alvestad

fung. sjøfartsdirektør

Bjørn E. Pedersen (e.f.)

avdelingsdirektør

Regelverk og internasjonalt arbeid