Høringssvar fra Mattilsynet

Dato: 30.11.2020

Høringsuttalelse fra Mattilsynet om adgang til informasjonsdeling

1. Innledning
I regjeringsplattformen «Granavolden» er det besluttet at regjeringen skal arbeide for en mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis. Det er også ønskelig at virksomheter som flere etater har tilsynsansvar for kun skal måtte gi informasjon som flere etater har behov for en gang. Skal et slikt arbeid kunne gjennomføres i praksis, må lovgiver gi tilsynsorganene de hjemlene som trengs for å kunne gjennomføre slik samordning.

2. Når er det aktuelt å samarbeide
Det er aktuelt å samarbeide med andre tilsynsorganer i tilfeller der det er flere etater som fører tilsyn med samme virksomhet, men etter ulikt regelverk. Det at tilsynsetater samarbeider vil i mange tilfelle forutsette deling av informasjon av generell karakter, men det vil også kunne være behov for deling av informasjon og opplysninger om enkeltvirksomheter. Det vil kunne være hensiktsmessig både sett fra virksomhetene og etatene sin side at informasjon og opplysninger blir delt.

3. Hvordan informasjonen fra andre etater ønskes brukt
I noen tilfeller vil opplysninger som deles bli brukt for å gi generell informasjon om virksomhetene. Imidlertid vil informasjonen i tillegg kunne danne grunnlag for etatenes risikovurdering av virksomhetene. Denne vurderingen skal danne grunnlag for hvor effekten av tilsyn vil være størst.

I de aller fleste tilfeller vil det være åpent for deling av informasjon om virksomheter mellom etater. Men forvaltningslovens regler om taushetsplikt og personvernregelverket kan sette skranker for en effektiv samordning.

Dersom det ikke er adgang eller ønskelig å dele opplysninger om en virksomhet vil dette ofte kunne sikres ved tilgangsstyring i systemene. I andre tilfeller vil for eksempel opplysninger om lovbrudd nettopp kunne være en nyttig opplysning. Denne informasjonen kan gi en indikasjon som sammen med andre opplysninger kan gi verdifull kunnskap om virksomheten, og grunnlag for den enkelte etats risikovurdering.

Av hensynet til en effektiv samordning vil det være nødvendig å dele nettopp slike opplysninger.

4. Arbeid som er gjort og som er relevant for høringen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) satte i 2019 ned en prosjektgruppe som skulle vurdere juridiske rammer for deling av data. Prosjektgruppen bestod av representanter fra Justervesenet, Landbruksdirektoratet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Prosjektgruppen utarbeidet en rapport datert 29. mai 2019, der både taushetsplikten og personvernregelverket er omtalt og vurdert. Her gis det også en redegjørelse for hvilke data som ønskes delt og hvorfor. Rapporten følger vedlagt.

5. Om forslaget til endring av forvaltningsloven
Forvaltningsloven og redegjørelsen for endring av loven er rettet mot opplysninger knyttet til enkeltsaker. Om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for deling må vurderes konkret for hver enkelt deling (høringsnotatet s 34).

I takt med økt digitalisering er det aktuelt å dele data og vurderingstemaene vil fort dreie seg om tilgang til datasystemer. Det er en plikt for det enkelt organ etter forvaltningsloven å ikke gi ut taushetsbelagte opplysninger og aktivt sikre at de ikke deles med andre.

Forslaget om en forskriftshjemmel for å gi adgang til å dele opplysninger om virksomheter mellom navngitte organer, synes å kunne dekke behovet etatene har for å dele data. Dette så sant det i forslaget ligger at det ikke vil bli nødvendig å vurdere hver enkelt deling, men at det kan åpnes for en automatikk i delingen. Det bør være en plikt for de aktuelle organer å informere om forskriften i sin kontakt med virksomhetene. På den måten vil virksomhetene bli kjent med at informasjonen som samles inn om dem vil bli delt og med hvem.

Med hilsen

Ingunn Gråbergsveen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg