Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Dato: 01.12.2020

Vi viser til høring om forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) uttalte oss i høringen av NOU 2019:5 om forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov. Vi uttalte at vi i utgangspunktet er positive til at det åpnes for større mulighet for deling av taushetsbelagte opplysninger. Det er en fordel om opplysninger kan deles også i mottakerorganets interesse. Vi viste likevel til usikkerhet knyttet til hvor langt den foreslåtte utvidelsen ville rekke, særlig for helseopplysninger, når man skal ta hensyn til personvernforordningen og regler i særlovgivningen. Vi pekte på at forholdet mellom personvernforordningen og forvaltningsloven burde få en grundigere vurdering i arbeidet med ny forvaltningslov.

Helseklage synes det er positivt at departementet har arbeidet videre med forslaget og tatt hensyn til kravene i personvernforordningen i lovforslaget. Vi mener likevel at lovforslaget fortsatt legger opp til vanskelige og til dels skjønnsmessige vurderinger av om vilkårene for deling er oppfylt.

Lovforslaget § 13 b andre ledd viser til flere momenter som skal vektlegges i vurderingen av om delingen utgjør et uforholdsmessig inngrep. Hva slags opplysninger som skal deles, er et av momentene. I våre forvaltningssaker har vi mye helseopplysninger, for eksempel pasientjournaler, som er innhentet med samtykke eller med hjemmel i særlov. Vi mener at en skjønnsmessig bestemmelse, som § 13 b andre ledd, vil kunne gi rom for ulik praksis og ulik grad av beskyttelse for den som eier opplysningene. En generell regel fører til større fleksibilitet, men også større ansvar for avgiverorganet som skal gjøre vurderingene uten å bryte taushetsplikt og personvern.

Departementet har foreslått en forskriftshjemmel som gir mulighet til å fastsette mer spesifikke regler i forskrift. Helseklage støtter behovet for en slik forskriftshjemmel. Det vil etter vår oppfatning være nødvendig å se nærmere på behovene for deling og følge opp med konkrete delingshjemler.