Høringssvar fra Statens havarikommisjon (SHK)

Dato: 17.11.2020

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN M.M. - STØRRE ADGANG TIL INFORMASJONSDELING

Statens havarikommisjon (SHK) viser til høringen; Forslag til endring i forvaltningsloven m.m. - utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5.

SHK deler intensjonen bak det som fremkommer i høringsbrevet. Spesielt vil vi trekke frem de punktene der SHK er omtalt; blant annet i punkt 2.4.9, 6.10 og i lovforslaget punkt 8.6. SHK ønsker å understreke at det er svært viktig for at vi skal kunne oppfylle vårt mandat at vi har tilgang på all relevant informasjon, men at vi ikke kan dele informasjon med andre utover rammene i vår særlovgivning og det som fremkommer i våre offentlige rapporter. Vår særlovgiving er basert på internasjonalt regelverk og overenskomster og angir hva som kan deles og hva som ikke kan deles. Det ligger mange års oppbygging av tillit om at informasjon som gis til Havarikommisjonen kun skal benyttes til å bedre sikkerheten. Ett feiltrinn kan være nok til å rive ned dette og dermed gjøre at Havarikommisjonen ikke kan ivareta sitt mandat.

SHK slutter seg derfor til departementets oppfatning om at det er grunn til å beholde de særlige reglene som gjelder for bestemte typer opplysninger for Statens havarikommisjon og at det derfor ikke foreslås endringer i disse lovene for å åpne for utvidet deling.