Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 01.12.2020

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til høringsbrev av 2. september 2020 om høring av forslag til endringer i forvaltningsloven for økt informasjonsdeling i forvaltningen.

Økt informasjonsdeling kan bidra til en mer effektiv forvaltning, og FHI ser det derfor som positivt at forslagene fra Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: om bestemmelser som åpner for deling av opplysninger i mottakerorganets interesse, implementeres raskere enn utvalgets øvrige forslag.

FHI støtter samtidig forslaget om at endringene begrenses til opplysninger underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens regler. Informasjon underlagt særregulering, slik som den profesjonsbaserte taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21, bør ikke endres i denne omgang. Særreguleringene er utformet på bakgrunn av særskilte forhold på det enkelte fagområde, og deling av helseopplysninger innsamlet i helsetjenesten bør fortsatt reguleres av helselovgivningen. Helsepersonells taushetsplikt er bærende for tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, og enhver deling innebærer reelt sett en svekking av denne taushetsplikten og potensielt en reduksjon av befolkningens tillit til helsetjenesten.

Av hensyn til opprettholdelse av befolkningens tillit i møtet med helsetjenesten, er FHI også negative til forslaget om endringer i spesialisthelsetjenestelovens § 6-1 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1. Eventuell deling av informasjon fra disse forvaltningsorganene bør fortsatt være begrenset til det som er nødvendig for å løse organets egne oppgaver.

FHI har for øvrig ingen merknader til de enkelte bestemmelser i forslaget.