Høringssvar fra Helse Vest RHF

Dato: 27.11.2020

1. Innledning

Helse Vest RHF ser positivt på en revisjon og utvidelse av mulighetene for at offentlige organer kan utveksle taushetsbelagt informasjon på tvers av organisatoriske skillelinjer. Det er en forventning hos befolkningen om samhandling og samordning mellom offentlige organer som fordrer at de offentlige organene har en viss anledning til å utveksle (taushetsbelagt) informasjon. Foretaksmodellen er en god illustrasjon på at organisatoriske skillelinjer etableres samtidig som det er behov for god dialog og informasjonsutveksling både internt i foretaksgruppen, mot sentrale myndigheter (særlig helsedirektoratet og –departementet) og med andre offentlige organer (kommunale helsetjenester mm.). Helse Vest ser jevnlig at det dukker opp hindringer i form av taushetsplikt etter forvaltningsloven både i dialogen mellom helseforetak og i samhandlingen med andre offentlige organer.

Som departementet påpeker i høringsnotatet er det samtidig utfordrende å finne balansen mellom enkle og praktikable regler og regler som både i tilstrekkelig grad ivaretar personvernhensynene, og ivaretar de andre hensynene på hvert enkelt område på en best mulig måte. Kompleksiteten i disse avveiningene, samtidig som departementet foreslår en mer komplisert regulering enn Forvaltningslovutvalget, gjør at Helse Vest mener at det bør være en grundig prosess også etter høringsrunden før lovforslaget eventuelt fremmes for stortinget. Dersom prosessen tar tid kan det eventuelt i første omgang vedtas en forskriftshjemmel som gjør det mulig å åpne for informasjonsutveksling i typetilfeller hvor behovet for dette er presserende.

2. Merknader til høringen

I høringen påpekes det at dagens regler tolkes strengt, at unntaksreglene gjerne ikke er tilstrekkelig kjent i forvaltningen, at gjeldende lovbestemmelser kan være vanskelige å tolke og at det trolig er en relativt utbredt oppfatning at taushetsplikten er ment å være nærmest absolutt. Helse Vest vil påpeke at også forslaget til nye bestemmelser fordrer en rekke krevende vurderinger for de som skal praktisere reglene. I mange tilfeller er det ikke jurister som skal praktisere reglene. Særlig i lys av at departementets forslag innfører nye vilkår sammenlignet med Forvaltningslovutvalgets forslag mener Helse Vest at det raskt bør utarbeides en veileder til de endelige reglene.

Kompleksiteten i de foreslåtte reglene underbygger at forskriftshjemmelen bør benyttes på områder hvor informasjonsutveksling er særlig aktuelt. En mer detaljert forskrift vil være enklere å implementere og praktisere for saksbehandlere innenfor sine respektive felt enn de generelle reglene.

Helse Vest støtter departementets oppfatning om at det generelle unntaket som foreslås inntatt i forvaltningsloven ikke skal gjelde for helsepersonells taushetsplikt etter helsepersonelloven, slik også fremholdt i høringsuttalelsen fra Helse Bergen HF.

Departementet har i høringsnotatet pkt. 3.2 bedt om innspill til om en ny bestemmelse skal inneholde vilkår om at oppgavene som opplysningene innhentes for skal være lagt til mottakerorganet gjennom lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag. Helse Vest mener at et slikt vilkår er unødvendig og vil gjøre bestemmelsen vanskeligere å bruke. Dersom det inntas et slikt vilkår vil det trolig oppstå situasjoner hvor de ulike organene bruker tid og krefter på unødvendige avklaringer rundt mottakerorganets begrunnelse for å utføre de oppgaver som opplysningene innhentes for. Behovet for å begrense unødvendig informasjonsinnhenting vil være tilstrekkelig ivaretatt dersom det eksempelvis oppstilles som vilkår at det er «nødvendig» å innhente opplysningene for at mottakerorganet skal kunne utføre sine «oppgaver».

Angående ordlyden i de foreslåtte bestemmelsene anbefaler Helse Vest RHF at begrepet «dele» opplysninger erstattes med å «utlevere» opplysningene. Dette vil tydeliggjøre mottakerorganets selvstendige ansvar for hvordan mottatte opplysningene behandles. En slik endring vil også gjøre begrepsbruken mer i samsvar med personvernforordningen (GDPR).