Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 09.11.2020

Den generelle bestemmelsen om taushetsplikt for dommere, andre ansatte i domstolene og personer som gjør tjeneste for domstolen i forbindelse med en enkelt sak, for eksempel som meddommer eller rettsoppnevnt sakkyndig, finnes i domstolloven § 63 a. Første ledd om hvilke opplysninger som i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikten er utformet på samme måte som forvaltningsloven § 13 første ledd, men slik at det er en sentral avgrensning i tredje ledd for blant annet opplysninger som er kommet frem i et rettsmøte eller en rettsavgjørelse.

Domstolloven § 63 a andre ledd bestemmer videre at «[f]orvaltningsloven §§ 13 til 13 e og straffeloven § 209 får tilsvarende anvendelse». I høringsnotatet side 18 er det vist til at dommere og andre ansatte i domstolene følgelig kan dele taushetsbelagte opplysninger etter de samme reglene som forvaltningsansatte.

Det nye grunnlaget for å dele taushetsbelagte opplysninger som er foreslått gitt i forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 7, vil på grunn av henvisingen i domstolloven § 63 a andre ledd, åpne for at dommere og andre ansatte i domstolene mv. kan dele taushetsbelagte opplysninger ut fra hva som er nødvendig for mottakerorganets – altså forvaltningens – oppgaver. Det foreslåtte grunnlaget skiller seg fra adgangen til å dele opplysninger etter gjeldende nr. 5 og 6 som først og fremst er knyttet opp mot avgiverorganets – domstolens – oppgaver.

Deling av taushetsbelagte opplysninger mellom domstolene og forvaltningen reiser prinsipielle spørsmål og stiller seg annerledes enn deling av opplysninger mellom forvaltningsorganer. Selv om det ikke er tale om en opplysningsplikt, og begrensningene i forslaget til § 13 b andre og nytt tredje ledd vil innebære en skranke, mener Høyesterett at det av hensyn til tilliten til domstolene som uavhengig statsmakt, er uheldig med en slik generell bestemmelse som åpner for at dommere og andre ansatte i domstolene mv. kan dele taushetsbelagte opplysninger med forvaltningen.

Høyesterett mener på denne bakgrunn at det vil være behov for at det gjøres unntak for dette grunnlaget i henvisningen i domstolloven § 63 a andre ledd.