Høringssvar fra Innlandet fylkeskommune

Dato: 30.11.2020

Høring - forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Vi viser til høringsnotat vedrørende forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling. Innlandet fylkeskommune har følgende kommentarer til forslagene som presenteres i høringsnotatet:

Departementet foreslår to nye hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger som er omfattet av taushetsplikt. I høringsnotatet sies det at «Forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse». Disse nye delingsgrunnlagene blir foreslått inntatt i gjeldende forvaltningslov § 13 b første ledd. «Nødvendig» er etter Innlandet fylkeskommunes vurdering et begrep som kan romme mange ulike tolkninger, og vi etterlyser en nærmere presisering av hvilke betingelser som skal være til stede for at informasjonsutveksling anses som nødvendig. Både med tanke på personvern, likebehandling og effektivisering vil det være hensiktsmessig med klare og tydelige hjemler.

For å ivareta de kravene som følger av personvernforordningen, foreslår departementet at det skilles mellom deling som er uforenlig med formålet opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, og deling som skjer for samme formål som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, eller som ellers er forenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet, jf. forordningen artikkel 6 nr. Innlandet fylkeskommune støtter departementets vurderinger når det gjelder informasjonsplikt når deling av informasjonen er uforenelig med det opprinnelige formålet. Samtidig ser vi at «retten til å protestere» i hht personvernlovgivningen, ikke er problematiseres. Informasjon om bruk av personopplysninger til andre formål, må komme i forkant av at en faktisk gjennomfører en deling, slik at den det angår får mulighet til faktisk å protestere. Det er også viktig at «formål» ikke tolkes for vidt.

Når det gjelder forslag til lovendring i forvaltningslovens § 13 b første ledd nr. 7 og 8 stiller vi spørsmålstegn ved ordlyden som foreslås: «at forvaltningsorganet deler opplysningene med personer i andre forvaltningsorganer ……». Vil det her være hensiktsmessig med et annet ord enn «person», og heller bruke ordlyden «offentlig tjenestemann»?

Innlandet fylkeskommune mener det er positivt at konsekvenser av deling blir vektlagt, slik det nå fremgår av forslag til forvaltningslovens § 13 b andre og nytt tredje ledd, «bokstav e) hvilke konsekvenser delingen kan få for den opplysningene gjelder».

Vi viser til våre kommentarer knyttet til retten til å protestere, og foreslått ny § 13 g:

«(informasjonsplikt ved deling av taushetsbelagte personopplysninger etter

§ 13 b første ledd nr. 7). Hvis delingen av taushetsbelagte personopplysninger etter § 13 b første ledd

nr. 7, jf. § 13 b andre ledd, ikke skjer for samme formål eller er forenlig med formålet som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 4, skal mottakerorganet uten ugrunnet opphold, men senest innen én måned etter at delingen fant sted, gi den opplysningene gjelder, informasjon om…»

Det er positivt at informasjonsplikten styrkes, men vi vil påpeke at for at den enkelte skal kunne benytte retten til å protestere, må den enkelte få informasjon før opplysningene deles.

Med vennlig hilsen

Tron Ole Bamrud

Fylkesrådmann

Innlandet fylkeskommune