Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 27.11.2020

Høringssvar - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling

Stavanger kommune viser til høringsbrev datert 2. september 2020 med vedlagt forslag til endringer i forvaltningsloven, der det foreslås innført en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganene.

Stavanger kommune støtter forslaget om å utvide adgangen til å dele opplysninger mellom forvaltningsorganer, og viser i den forbindelse også til vårt positive høringssvar om dette ved høring av NOU 2019:5 Ny forvaltningslov.

Hvor omfattende delingsadgangen skal være, herunder på hvilke saksområder og mellom hvilke forvaltningsorganer deling skal tillates, beror på en avveining mellom hensynet til å få en mer samordnet og effektiv sakshåndtering i offentlig sektor balansert og avpasset mot hensynet til personvernet. Stavanger kommune forutsetter at den foreslåtte bestemmelse, med lovfesting av de relevante hensyn som skal vurderes i rettsanvendelsen, er i overenstemmelse med de rettslige skranker som gjelder.

Utfordringen når man regulerer deling av taushetsbelagte opplysninger i en generell bestemmelse, er at vanskelige skjønnsmessige vurderinger overlates til rettsanvenderen i den konkrete saken. For rettsanvenderen ville det nok ha vært langt enklere om man regulerte delingshjemler i det aktuelle lovverk fremfor å ha en slik generell bestemmelse. På denne bakgrunn støtter Stavanger kommune forslaget om at det også kan innføres en forskriftshjemmel i fvl. § 13 h) som kan tas i bruk til å gi forskrifter om deling av taushetsbelagte opplysninger for å utføre oppgaver som er lagt til avsender- eller mottakerorganet.

Delingsbestemmelsen slik den er foreslått formulert i § 13 b første ledd nr. 7 sammenholdt med 2. ledd fremstår som noe vanskelig tilgjengelig. Isolert sett fremstår § 13 b første ledd nr. 7 som en hovedregel om at man kan dele når det er nødvendig. Så er det først i 2. ledd man finner vurderings kriteriene og hensynene som skal avveies. For at sammenhengen skal bli tydeligere og enklere kunne man kanskje ha trukket inn vurderingskriteriet i 2. ledd sammen med den aktuelle bestemmelsen i 1. ledd, ved for eksempel at man fastslår at forvaltningsorganer kan dele informasjon med andre forvaltningsorganer så langt dette er nødvendig og ikke representerer et uforholdsmessig inngrep. Så kan man videre i samme bestemmelse fastslå når en deling anses forholdsmessig. Deretter kan man angi kriteriene for hva som vil være en deling som er uforholdsmessig.

Når det så gjelder det materielle innhold, så fremgår det av lovforslaget § 13 b, 2. ledd, bokstav b at man i vurderingen av hva som er et «uforholdsmessig inngrep» blant annet skal legge vekt på «forbindelsen mellom formålet opplysningene ble samlet inn for, og formålet med delingen». Så er det angitt at «Delingen skal anses som forholdsmessig dersom den skjer for samme formål eller er forenlig med formålet som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for (…)».

For rettsanvenderen er det ikke umiddelbart enkelt å forstå det nærmere innhold i de ulike begrepene. Hva er «samme formål» og «forenelig med formålet»? Man finner ikke her eller i personvernforordningen artikkel 6 nr. 4 tilstrekkelig veiledning for å kunne avgjøre enkeltsaker som i praksis oppstår.

På helse og velferdsområdet vil det kunne oppstå flere spørsmål om deling av informasjon med andre forvaltningsorganer – for eksempel politi, statlig NAV, skatteetaten, spesialisthelsetjenesten eller andre kommuner. Man kan så tenke seg at kommunen har innhentet opplysninger for å kunne yte helse, omsorgs- og sosialtjenester mens de andre forvaltningsorganene gir brukerne andre tjenester. Vil slike opplysninger anses å være til samme eller forenelig formål? Hva dersom andre etater er inne i bildet i kraft av en kontrollfunksjon overfor bruker? Vil deling av opplysninger her være «ikke forenlig med formålet»?

I høringen er det i utgangspunktet lagt opp til at helsepersonell fremdeles skal være regulert av den profesjonsbaserte taushetsplikten i helsepersonelloven. Det bes imidlertid om høringsinstansenes syn på om de nye hjemlene for deling av taushetsbelagte opplysninger bør utformes eller forstås slik at også helsepersonell skal kunne deles opplysninger i medhold av dem.

Til dette er å si at hensynet til brukerne noen ganger kan tilsi at man deler informasjon, også hvor det ikke foreligger samtykke fra bruker. På den andre siden tilsier brukernes tillit til helsevesenet at man praktiserer helsepersonellets taushetsplikt strengt. Ettersom forslaget ikke er utredet, er det imidlertid vanskelig å si noe konkret om dette.

Med hilsen

Per Kristian Vareide
kommunedirektør

Anita Wirak
juridisk sjef

Vedlegg