Høringssvar fra Sjømat Norge

Dato: 01.12.2020

Høring – forslag til endringer i forvaltningsloven m-m - større adgang til informasjonsdeling.

Vi viser til høringsbrev vedrørende forslag knyttet til endringer i forvaltningsloven med høringsfrist 01.12.20.

Sjømat Norge er positiv til at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Det er i dag syv a-krimsentre der ulike etater samarbeider, uten å kunne dele all relevant informasjon seg imellom. I lovforslaget vil offentlige ansatte kunne dele taushetsbelagte opplysninger. Dette lovendringsforslaget vil bidra til at man mer effektivt kan bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Sjømat Norge er fornøyd med at lovforslaget vil gi nødvendige endringer slik at taushetsplikten i kriminalsaker oppheves mellom etater, og at informasjonsflyten kan bidra i blant annet a-krimsentrenes arbeid. Dermed vil Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet kunne samarbeide for å dele informasjon.

Det er positivt at forvaltningsorganer i stadig større grad samarbeider om oppgaver. Da må også lovgivningen være tilpasset behovet for å kunne dele informasjon. Forvaltningsorganer som ønsker informasjon fra andre organer har begrenset støtte i dagens forvaltningslov for å kunne motta taushetsbelagt informasjon. Det er positivt at det kommer balanserte regler om dette inn i forvaltningsloven.

Sjømat Norge mener at nye regler om informasjonsdeling må komme raskt på plass.

Vennlig hilsen
Sjømat Norge

Stine Akselsen