Forsiden

Høringssvar fra Unio

Dato: 01.12.2020

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

Vår saksbehandler

Kopi til

Vår dato

Vår referanse

Deres referanse

Henrik Dahle

01.12.2020

Høyring – framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling

Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 2. september 2020 med forslag til endringer i forvaltningslova m.m. – større høve til informasjonsdeling. Unio takker for muligheten til å få komme med innspill i høringsprosessen.

Unios hovedsynspunkter

Unio er i all hovedsak positive til at det foreslås nye bestemmelser om deling av taushetsbelagte opplysninger. Departementet foreslår en bestemmelse om at forvaltningsorganet deler opplysningene med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som er lagt til mottakerorganet, samt en bestemmelse om at forvaltningsorganet deler opplysningene med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. Forslaget vil bidra til å klargjøre og forenkle hvilken informasjon som kan deles og setter søkelys på personvernhensyn som må ivaretas ved deling. Disse to nye bestemmelsene vil sammen med gjeldene bestemmelser i forvaltningsloven gi et mer helhetlig regelverk for informasjonsdeling, og være med på å tilpasse regelverket til den måten forvaltningen er organisert i dag.

Unio støtter departementets forslag til en oppmykning av reglene når det gjelder deling av taushetsbelagte opplysninger der dette er nødvendig for å kunne utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet. Dersom man i offentlig forvaltning skal unngå siloeffekter og svekket evne til å utøve myndighet er det viktig at informasjon kan deles på tvers av ulike sektorer. Det finnes allerede mange bestemmelser om slik informasjonsdeling i forvaltningsloven og spesiallovgivningen, men vi er enig med departementet i at det er behov for flere og mer sektorovergripende regler. Unio har i flere år, blant annet på regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet, etterlyst en større og tydeligere delingsadgang for et enda mer effektivt arbeid mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Dette er områder hvor mange etater jobber sammen innenfor etablerte fora, og hvor det er helt sentralt at informasjon kan deles.

Videre mener vi det må klargjøres at nødvendig deling også kan skje i en utredningsfase. Mange saker er ofte kompliserte og krever gjerne et så fullstendig bilde som mulig, før man kan ta stilling til om det skal opprettes en sak. Dersom man avslår deling i en utredningsfase, mener vi det vil kunne bidra til å undergrave formålet med den foreslåtte lovendring.

Det fremgår av merknadene til forslaget til forvaltningslovens § 13 b første ledd nr. 7, at ansvaret for å ta stilling til om vilkårene for deling er oppfylt skal ligge hos den som har taushetsplikt.

Unio har merket seg at det ikke står noe nærmere om hva som blir situasjonen dersom avgiverorgan og mottakerorganet er uenige om vilkårene for deling er oppfylt. Dette mener vi må utdypes og avklares.

Etter Unios vurdering er balansen mellom personvern og delingsbehov ivaretatt i forslaget. For å ivareta de kravene som følger av personvernforordningen vil vi understreke betydningen av at samtykke i mange sammenhenger er det beste grunnlaget for deling av taushetsbelagte opplysninger. Derfor støtter Unio skillet mellom deling som er uforenlig med formålet opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, og deling som skjer for samme formål som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, eller som ellers er forenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet, jf. forordningen artikkel 6 nr. 4.

I høringen går departementet gjennom en rekke områder hvor det kan være nødvendig å dele personopplysninger mellom forvaltningsorganer for å yte forsvarlige tjenester. Vi mener det er formålstjenlig at departementet foreslår en forskriftshjemmel som gir mulighet for mer spesifikke regler på enkelte områder der det foreligger et konkret behov for en utvidet adgang til deling av nærmere avgrensede typer informasjon. Dette mener vi kan være aktuelt i samarbeidet mellom de ulike offentlige aktører som bidrar tverrfaglig til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Unio støtter også forslaget om en generell hjemmel for deling av taushetsbelagte opplysninger for å unngå fare for liv og helse.

Spesielt om arbeidslivskriminalitet

Unio er del av trepartssamarbeidet i kampen mot arbeidslivskriminalitet, hvor det foreligger et bredt og vedvarende samarbeid mellom regjeringen, offentlige aktører og det organiserte arbeidsliv. En effektiv kriminalitetsbekjempelse gjennom et koordinert samarbeid mellom kontrolletatene og politiet, har lenge vært et prioritert mål fra sentrale myndigheter. Dette har særskilt kommet til uttrykk i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet og i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

For tverretatlige samarbeidsformer, som a-krimsenterne og det nasjonale tverretatlige analyse- og etterretningssenter (NTAES), er det en forutsetning at informasjon kan deles, for at enhetene skal kunne fungere optimalt. Hver etat har i dag egne regler for taushetsplikt og unntak fra denne. Regelverket vanskeligjør effektivt samarbeid og informasjonsdeling. De ulike etatene sitter på viktig informasjon de ikke kan dele. Dette medfører at det er vanskelig å jobbe kunnskapsbasert. For eksempel vil ikke politiet kunne jobbe slik de ellers gjør, etter etterretningshjulet. Det er klare begrensinger i dagens løsning når det gjelder lagring og felles bruk av informasjonen. Det er store utfordringer knyttet til notoritet og håndtering av eventuelle innsynsbegjæringer jf. offentlighetsloven. Vi mener at de nye forslagene i forvaltningsloven om deling av informasjon langt på vei vil bidra til å effektivisere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Men på dette området mener vi at det kan være hensiktsmessig å utvide muligheten for deling av informasjon ved bruk av forskriftshjemmel. Her er det mulighet til å hente inspirasjon fra Sverige som har innført en generalklausul, der aktørene i samarbeidet fristilles fra dagens regelverk rundt taushetsplikt, slik at de fritt kan dele nødvendig informasjon seg imellom.

Vennlig hilsen

Unio

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef

Henrik Dahle

fagsjef og advokat