Høringssvar fra A-krimsenter Oslo

Dato: 30.11.2020

Høringssvar: Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m.

Det vises til høringsnotat i ovennevnte sak med høringsfrist 1.12.2020.

A-krimsenter Oslo har tidligere løftet tre problemområder med mangler ved regelverk for arbeidet på senteret. Det er deling, sammenstilling og lagring av tverretatlig informasjon. Høringssvaret beskriver en løsning for deling. Det foreslåes mulig endringer i forskrifter for sammenstilling.

DELING AV TVERRETATLIG INFORMASJON

A-krimsenteret er positiv til foreslått endring i forvaltningsloven § 13 b første ledd som åpner for at taushetsbelagte opplysninger kan deles med personer i andre forvaltningsorganer når det er nødvendig for å utføre oppgaver som er lagt til mottakerorganet. Høringsnotatet legger også til grunn at der det er særlovgivning som setter begrensninger i delingen, så må departementet foreta en vurdering av lovverket. Det er vår erfaring at det finnes særlovgivning som setter begrensninger og må derfor eventuelt endres.

SAMMENSTILLING AV TVERRETATLIG INFORMASJON

Som det nevnes i notatet, er A-krimsentrene et unikt tverretatlig samarbeid. Det skal være regjeringens spydspiss inn mot arbeidet med arbeidslivskriminalitet. Vi velger å gjengi fra høringsnotatet:

Målet med et slikt samarbeid er gjerne at offentlige myndigheter skal benytte opplysningene de til sammen innehar, og deres samlede kompetanse, på en bedre måte enn når de bare arbeider hver for seg.

For å sikre en effektiv og slagkraftig kunnskapsbasert innsats mot a-krim er det besluttet å arbeide etterretningsbasert. Det skal utarbeides kunnskapsprodukter som sier noe om omfang, moduser og hvilke aktører som opererer i de ulike regioner. Dette fordrer en sammenstilling av tverretatlig informasjon. Vi kan ikke se at vi i dag har tilstrekkelig hjemmel til å sammenstille informasjon i kunnskapsprodukter. Dette innebærer at alle etatene skriver hver sin rapport og deler med den etaten de kan. Dette gir ikke en helhetstilnærming og effektiv kriminalitetsbekjempelse. Vi håper at en endring i forskrift vil komme frem til en varig løsning på dette problemet.

Vi viser for øvrig også til vårt tidligere forslag om at det innføres en generalklausul i arbeidet med arbeidslivskriminalitet som kan benyttes mellom de ulike etatene. Denne generalklausulen må overstyre særlovgivning som etatene eventuelt har som setter begrensninger i deling av informasjon. Den må også gi mulighet for å sammenstille informasjon i kunnskapsprodukter. En slik hjemmel har både Sverige, Finland og Danmark i forbindelse med arbeidet med alvorlig og organisert kriminalitet.