Høringssvar fra Norsk Øko-Forum

Dato: 02.12.2020

Merknader til høring om endring i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling

Det vises til departementets høringsbrev av 02.09.2020.

Norsk Øko-Forum har nærmere 1.000 medlemmer som i sine yrker arbeider mot økonomisk kriminalitet. Vi har medlemmer fra bl.a. skatteetaten, politi- og påtalemyndighet, tolletaten, og ansatte i anti-hvitvaskingsenheter innen bank og forsikring. Våre medlemmer arbeider hver eneste dag med å etterforske mistanker om økonomisk kriminalitet herunder a-krim, og opplever utfordringer knyttet til informasjonsdeling i sin arbeidshverdag.

Høringen omfatter forslag om to nye hjemmelsgrunnlag for deling av opplysninger som er omfattet av taushetsplikt:

Forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet

Forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Utfordringer ved dagens regelverk

Våre medlemmer signaliserer at de opplever som en begrensning at hver etat til enhver tid må vurdere hvilken informasjon som kan deles til andre etater, opp mot mange ulike regelsett. I all hovedsak kan etatene dele informasjon om det er i etatens interesse å dele, eventuelt om det er til fordel for den andre etaten at de mottar informasjonen. Utfordringen ligger i at medarbeiderne i A-krimsenteret opplever det som et hinder mot informasjonsdeling når de i hvert enkelt tilfelle må foreta disse vurderingene. Videre at det i saksarbeidet er vanskelig å ivareta taushetsplikten når man har behov for å sammenstille og lagre informasjonen fra de ulike etatene på en felles plattform.

Foreningen støtter i utgangspunktet forslag som kan øke adgangen til deling av informasjon mellom etater for å forebygge og etterforske/kontrollere alvorlig, samfunnsskadelig kriminalitet. En forenkling og opprydning i regelverket er positivt, her at formålet med lovendringen er å sikre tverretatlig samarbeid og effektivisere informasjonsdelingen i et bekjempende og forebyggende perspektiv mellom samarbeidende etater.

Nærmere om den foreslåtte endringen i forvaltningsloven

Etter foreningens mening vil de foreslåtte reglene bidra til at de ulike reglene på området blir for fragmenterte og svakt pedagogisk oppbygget.

De foreslåtte endringene er krevende utformet og legger opp til at de ansvarlige i hver etat må gjøre mange og komplekse vurderinger før opplysninger ev. kan deles. Dette gjør bestemmelsen vanskelig å anvende, noe som igjen kan føre til at resultatet blir at mindre informasjon deles enn under det eksisterende regelverket, basert på frykt for å gjøre feil. Dermed kan de foreslåtte reglene ende opp med å representere nye hindringer mot effektivt samarbeid på området.

Vi vil også påpeke at forslaget ikke samtidig inneholder et forslag om endring i særlovgivningen. Dette medfører at det er vanskelig å se de samlede konsekvensene lovforslaget kan få. Etter foreningens mening burde en ny lovhjemmel også gi regler for videre bruk av disse opplysningene for å muliggjøre sammenstilling, analyser, prediktive modeller og profiler.

Etter vårt skjønn er de her foreslåtte endringene ikke tilstrekkelige. Kriminelle aktører opererer mer sammensatt og på tvers av arenaer som berører mange deler av offentlig forvaltning som ikke har særlig dialog på tvers og det er svært viktig at reglene er enkle å forstå og bruke.

Alternativ lovfesting av fritak fra taushetsplikt innen sentralt forankret tverretatlig samarbeid

Hensikten bak det fremsatte forslaget er å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling. Norsk Øko-Forum mener at denne hensikten bedre kan oppnås for a-krimsentrene, ved etableringen av en generalklausul som opphever taushetsplikten innad i samarbeidet. Dette etter modell fra loven i Sverige fra 2016 (Lag 2016:774) om «uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet», som gir én felles, effektiv hjemmel for nødvendig informasjonsdeling innen høyt forankrede tverretatlige samarbeid.

En slik generalklausul vil både være mer pedagogisk, virke forebyggende og gi et klart signal til kriminelle om at myndighetene offensivt vil benytte relevant informasjonen til å avdekke kriminalitet. En slik bestemmelse som gir fritak for taushetsplikten der informasjon er nødvendig å dele vil også være enklere å praktisere i det daglige arbeidet i A-krimsentrene. Informasjon som er nødvendig i saken ville da også kunne sammenstilles og lagres på en felles plattform. Da ville det i større grad kunne gjennomføres treffsikre, helhetlige tverretatlige risikovurderinger og best mulig kontrollutvelgelse.

På denne måten kunne man unngå fragmentariske lovendringer i en rekke spesiallover med risiko for at det oppstår utilsiktede hull i regelverket.

Inger A. E. Coll

leder

pva styret i Norsk Øko-Forum