Høringssvar fra Ringerike kommune

Dato: 01.12.2020

Ringerike kommune støtter departementets forslag til endringer og bemerker følgende:

Ringerike kommune er enig i at det er behov for en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten kan i mange tilfeller stå i veien for informasjonsdeling innenfor en rekke sakstyper og problemstillinger som involverer ulike deler av kommunen, også i de tilfellene der det kan være avgjørende at alle involverte instanser har tilstrekkelig tilgang til informasjon.

Ringerike kommune vurderer at en utvidet adgang til informasjonsdeling vil kunne lette arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Reglene om taushetsplikt kan være vanskelige og det kan misforstås hva dagens regler åpner for, og Ringerike kommune er derfor enig i at det er behov for en ytterligere klargjøring av reglene for informasjonsdeling. Dette gjelder særlig i forhold til svake grupper som barn, psykisk syke og innbyggere med rusproblemer, der flere enheter må jobbe sammen for å tilby og iverksette de riktige tiltakene.

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på om endringer også bør inntas i særlovgivningen, slik at det også omfatter barnevern, sosialtjenesten, NAV og kommunens helsepersonell. Kommunens vurdering er at endringene bør inntas i særlovgivingen, da det vil kunne lette f.eks. barnevernet, NAV og sosialtjenestenes arbeid med å iverksette egnede tiltak på tvers av tjenestene. Ringerike kommune bemerker i den forbindelse at forslaget bygger på at det ikke er opplysningsplikt, og at det er opp til den enheten som har opplysningene om det vil være i tråd med enhetens formålsbestemmelser å dele opplysningene med andre enheter.