Høringssvar fra Økologisk Norge

Dato: 30.06.2020

Høringssvar fra Økologisk Norge til KLD om forslag til endring av genteknologiloven

Vi viser til Klima- og miljødepartementet (KLD) forslag til endringer i genteknologiloven og ønsker her å komme med våre svar. Følgende endringer ble sendt på høring 11.05.20 og med svarfrist 05.08.20.

  1. Endring slik at genteknologiloven ikke skal gjelde for produkter som omfattes av legemiddelloven

  2. Endring slik at søknader om klinisk utprøving av GMO-legemidler ikke skal vurderes etter kriteriene samfunnsnytte, bærekraft og etikk

  3. Endring i lovens saklige virkeområde slik at regjeringen i forskrift kan bestemme at visse organismer ikke skal omfattes av genteknologiloven.

Behov for offentlig utvalg før eventuelle endringer

Økologisk Norge mener at det i spørsmål knyttet til GMO trengs videre kartlegging og drøfting av et område under rask utvikling. Økologisk Norge støtter fortsatt GMO-Nettverkets ønske om et offentlig utvalg for å vurdere innføring og bruk av nye genteknologimetoder, som kom i brevet «Ber regjeringen nedsette offentlig utvalg og genredigering (CRISPR)» fra 13.09.2017. Siden 2017 er dette kun blitt mer aktuelt, og med foreslåtte endringer i genteknologiloven mener vi det er på tide å se helhetlig på tematikken ved å følge opp ønsket fra GMO-Nettverket i forkant av eventuelle endringer i lovverket. Svar på endringsforslag

Forslag a) Økologisk Norge stiller seg imot at GMO-legemidler som er brukt i veterinærmedisin tas ut av genteknologiloven. Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige bruksområder og metoder og vi mener derfor at det trengs nærmere utredning på dette området.

Forslag b) Økologisk Norge er skeptiske til forslaget om at det ikke skal stilles krav til vurdering av samfunnsnytte, bærekraft og etikk ved klinisk utprøving av GMO-legemidler brukt i veterinærmedisin. Vurderinger knyttet til veterinærmedisin vil kunne skille seg vesentlig fra vurderinger knyttet til humanmedisin. Slik vi forstår det er ikke vurderingskriteriene etikk, bærekraft og samfunnsnytte knyttet til GMO-legemidler i veterinærmedisin ivaretatt i annet lovverk.

Forslag c) Økologisk Norge går mot at det skal gis en så omfattende adgang til at regjeringen i forskrift kan bestemme at visse organismer ikke skal omfattes av genteknologiloven, og mener at større endringer uansett må behandles i Stortinget. Økologisk Norge mener forslaget kan svekke tilliten til genteknologiloven, samt handlefriheten Norge har gjennom EØS-avtalen. I tillegg er lovendringen ensidig knyttet til at endringer i EU/EØS som unntar organismer fra genteknologiloven.

Vedlegg