Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 787245

Dato: 05.08.2020

Jeg støtter denne uttalelsen:
Tilsvar til regjeringens høringsforslag om å endre

genteknologiloven, frist 5.8.20.

Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO vaksiner

ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m.

Vi er en gruppe helsearbeidere og engasjerte enkeltindivider, som reagerer på de nå

omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene i genteknologiloven i

lys av nylige endringer av bioteknologiloven 1. juni 2020. Endringene står også i relasjon til

nylig meldt hastehøring omkring genteknologiloven med høringsfrist 18.8.2020. Disse tre

endringene står alle i forhold til hverandre, og berører befolkningens rettsikkerhet på ulike

nivåer, når det gjelder planlagt omfattende bruk av profylaktisk genteknologi i form av GMO-

vaksiner i forhold til Corona situasjonen. Vi reagerer sterkt på at endringene ifølge forslag av

28.7.2020 vil gi legemiddelindustrien tilgang til å eksperimentere på befolkningen med nye,

eksperimentelle og potentiel farlige genteknologiske legemidler og vaksiner, uten å få

informert samtykke. Man kan altså ikke se disse omfattende endringene i lovverket som

isolerte fenomener. Det kan også bemerkes at hastehøringer uten fag- og samfunnsdebatt, er i

strid med den gjeldende genteknologiloven. Det er i denne situasjonen slik at svært få er

informert om synergieffekten av disse lovendringene. Det vises til §§ 12 og 13 i siste del av

dette dokument.

Dersom man får gjennomslag for en slik forandring, så vil dette for det første være en direkte

usannhet, og ikke ha noe med virkeligheten å gjøre. Man kan ikke si at et genmanipulert

materiale i en vaksine ikke er genmanipulert likevel! Å pynte på sannheten er ikke akseptabel

og bare til nytte for selgeren. Hva er hensikten med å føre befolkningen bak lyset? Hvem står

bak et slikt forslag? Hvorfor skal en så viktig informasjon til nordmenn nå plutselig

hemmeligholdes? Er politikerne sunket så dypt i farmainsdustriens lommer?

Man kan ikke holde slik informasjon tilbake fra offentligheten for å få flest mulig til å

vaksinere seg med en «hemmelig» GMO-vaksine. Dette vil medføre at folk etterhvert vil tro

at alle vaksiner er genmanipulerte, og flere og flere vil motsette seg vaksinasjon.

Bivirkningene vil bli flere og flere og det vil bli stor motstand, samtidig som offentlige

instanser totalt mister sin kredibilitet. Folket har lært etter svineinfluensa-fadesen at det ikke

er produsentene som holdes ansvarlig for alvorlige bivirkninger og dødsfall, men at det i

realiteten er skattebetalerne som må punge ut via pasientskadeerstatningen. De fleste har også

fått med seg at Bill Gates, som ikke er lege, men hovedeier av Monsanto/Bayer, står bak disse

planene og har irritert seg lenge over at GMO-varer ikke er tillatt i Europa. Etter at GMO-

varer hadde blitt forbudt i India p.g.a. mange krefttilfeller, som også i USA har ført til

historiens største erstatningssak, har bedriften solgt disse svært helsefarlige produktene i

andre land.

Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp. Vi synes det er bra med tydelig advarsel

og merking av helsefarlige sigaretter. Dette burde også gjelde for alle farlige matvarer og

spesielt medikamenter og injeksjoner, som kalles vaksiner. Man må vite om det som injiseres

kan påvirke ens eget DNA, for slike vaksiner har helt andre konsekvenser enn tidligere

vaksiner.

Det er også merkelig at disse høringene kommer nå, rett etter sommerferien, og en lang

periode med frykt-propaganda vedrørende Covid-19. Det er kun ca. 250 døde i Norge av

Covid-19, og dette kan overhodet ikke kalles en pandemisk situasjon. Hvert år dør det ca.

1000 nordmenn av influensa, til tross for at man vaksinerer mot influensa mer enn noen gang.

Da ser vi at vaksinasjon ikke er svaret på å forebygge sykdom. Styrking av immunforsvaret er

svaret.

I England gikk man nå ut med at mange dødsfall som havner på statistikken over Covid-19-

dødsfall, overhodet ikke er forårsaket av Sars-CoV-2. Det samme har man sagt både her i

Norge og i USA. Er man f.eks. i mars måned registrert som Covid-19 positiv, og dør i en

bilulykke i juli, så havner man på statistikken over Corona-dødsfall. Dette burde være svært

betenkelig for de fleste oppegående mennesker, og viser at statistikken over antall døde, er

totalt feil.

Ovenstående er viktig å være klar over i den situasjonen vi står i. Hva som er

bakenforliggende for at det nå i all hast skal gjennomføres en høring som kan føre til at GMO

vaksiner får flyte fritt, og samtidig være beskyttet for å bli ansett som GMO.

Vi trenger en regjering og politikere som er ærlige ovenfor befolkningen, og som ikke

forandrer loven til fordel for en industri som ønsker å promotere sine «hemmelige» DNA

vaksiner.

Vedrørende utprøving av GMO vaksiner og deres virkning på organismen

Den 25. september 2018 skriver regjeringen at GMO-mat er planter, dyr eller bakterier som

har fått endret sine arve-egenskaper, dvs. sitt DNA.

Sitat: «Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er

det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte

produkter godkjent som matvarer i Norge». Da er det kanskje betimelig å spørre seg, om det

nå skal legges til rette å «godkjenne» genmodifiserte mennesker.

Med en slik politikk og kunnskap om GMO-mat, så er det ganske utrolig, at det nå vurderes å

åpne opp for å injisere genmodifisert DNA-plasmider fra bakterier/virus direkte inn i våre

celler, hvor vårt unike genmateriale ligger.

Flere vitenskapsmenn frykter for at dette plasmidet kan integreres med et av de humane

kromosomene som finnes inne i cellen, og det med få uante konsekvenser.

Harvard College skrev en artikkel om dette i 2011, hvor flere vitenskapsmenn har beskrevet

farene med å bruke slike vaksiner.

Medscape, et anerkjent medisinsk nettsted for medisinsk utdannede mennesker, skriver i

denne artikkelen den 3 august 2020, at det er flere problemer med DNA vaksiner. Noen av

disse problemene er beskrevet nedenfor, sammen med hva Harvard College beskrev i sin

artikkel i 2011:

1. Det finnes veldig liten kunnskap om hvordan slike vaksiner virker på mennesker, og

alle som får en slik vaksine, vil i realiteten være en prøvekanin.

2. Man har ingen mulighet for å kunne kontrollere hva som skjer inne i cellen etter at

plasmidet er injisert. Man kan få helt andre reaksjoner enn forventet, da man ikke har

noen inngående kunnskap om kroppens reaksjoner på slik genetisk modifisering.

3. En bivirkning kan være kroniske betennelser, da vaksinen kontinuerlig kan stimulere

immunsystemet til å danne antistoffer.

4. Plasmiden (DNA fragmentet) som injiseres inn i våre egne celler, kan integreres med

vårt eget genom som kan resultere i nye mutasjoner som ikke kan reverseres, og man

er skadet for resten av livet.

5. Dette kan igjen gi problemer med DNA replisering.

6. Det kan stimulere til nye immunresponser man ikke kan kontrollere.

7. Det kan aktivisere gener som forårsaker cancer/kreft, og påvirke gener som

kontrollerer celle-veksten.

8. Dersom plasmidet integreres i vårt eget genom, vil dette genmodifiserte

DNAet/kromosomet videreføres gjennom nye generasjoner og skape unaturlige

svakheter som overhodet ikke er ønskelig i en befolkning.

9. Det er mulighet for å stimulere til antistoff-produksjon mot eget DNA.

10. Det er mulighet for toleranse ovenfor det nye antigenet som produseres, og det kan i

verste fall være fatalt da antigenet kan spre seg i kroppen uten at immunforsvaret

reagerer på dette.

11. Mulighet for atypisk prosessering av bakterielle og parasittiske proteiner.

12. Det kan være at det i stedet dannes antistoffer mot modifisert DNA/plasmidet før

patogenes Spike-protein er dannet. Dette skjedde da man for noen år siden, ved et

Gen-eksperiment man gjorde på mus, hvor man injiserte Plasmid Expressing Human

Growth Hormone. Det ble da dannet antistoffer mot Plasmidet i stedet for å modifisere

veksten. Det var slik tanken på å lage GEN-modifiserte vaksiner oppsto.

Her er et utdrag fra artikkelen til Medscape av 3. august 2020:

Problems with DNA Vaccines:

“There are many potential problems and unanswered questions concerning the use of DNA

vaccines. [14] The possibility of insertional mutagenesis is a concern that needs to be more

rigorously tested. While there is no evidence that the introduced DNA integrates into the host

genome, if it were to occur, it would raise the specter of carcinogenesis; oncongenes may be

turned on or tumor suppressor genes inhibited. What if DNA circulated throughout the body

after injection and integrated into germ cells? Might subsequent generations express the

antigen from birth and develop tolerance, instead of immunity, to the pathogen? Anti-DNA

antibody formation and the possibility of autoimmune diseases is another concern.

These are important issues because unlike other forms of gene therapy, which target very ill

patients, DNA vaccines are targeted at the young and the healthy. If host cells express antigen

for a prolonged period, what effect would that have on the immune response? Could it lead to

host tolerance or an exaggerated, damaging attack on tissues expressing antigen? What is the

exact nature of the gene transfer and antigen processing? While injections are given

intramuscularly it may not be myocytes that are actually presenting antigens to T cells. What

cells are taking up the gene? Initially it was thought that myocytes were expressing the DNA

product and stimulating a cellular response, but further work indicates that dendritic cells

found throughout the body (except in the brain) may be the antigen presenting cells. [1] Because

there is a brisk humoral response, it seems that some vaccine product is being delivered to B

cells, macrophages or other MHC class II cells. [3]

The Food and Drug Administration has recently published a document entitled Points to

Consider on Plasmid DNA Vaccines for Preventive Infectious Disease, to help researchers

and manufacturers understand the safety concerns involved with their approval of DNA

vaccines for phase I human trials.”

Disse punktene må vurderes meget seriøst, og vi må overhodet ikke komme i en situasjon

hvor noen av disse reaksjonene kan oppstå, hvor menneskeheten blir prøvekaniner for en

industri som finansierer all vitenskap rundt slike vaksiner selv. Derfor er det totalt uansvarlig

å utsette befolkningen for GMO-vaksiner, og dette er nå deres ansvar at vi unngår!

Det er kanskje enda mer uansvarlig å ikke la folk få vite at vaksinen de injiseres med er gen-

manipulert!

Deres påstand om at forening av fremmed DNA og menneskelig gen-materiale, kun vil være

temporært, viser at dere ikke har noen som helst kunnskap om dette. Det viser at dere

overhodet ikke har satt dere inn i problematikken som er beskrevet ovenfor, og som mange

vitenskapsmenn og kvinner frykter. Dere påstår noe helt annet, og dere viser heller ikke til

noen data eller noen dokumentasjon for å underbygge påstandene.

Det vises til at man skal slutte å vurdere samfunnsnytten, etikk og bærekraft.

Det vil si at befolkningen ikke lenger har noen beskyttelse. Moral og etikk blir lagt på hyllen,

og det offentlige gir frie tøyler til de som vil patentere organismer for å lage GMO-vaksiner,

med enorme økonomiske gevinster. Dere er med andre ord med på å la kapitalistene overta

ansvaret for helsen til nordmenn – koste hva det koste vil. Hva slags holdning er dette til

norsk befolkning? Det er akkurat nå, med en slik vaksine rett rundt hjørnet, at dere må

beskytte befolkningen, og være 100 prosent etiske og moralske i forhold til behandling av

dette.

Ifølge nyere EU regler, så kan det nå tas patent på̊ diverse virus/bakterier med naturlig

opphav, når et av genene er blitt modifisert av mennesker i laboratorium. Dette er et

skremmende scenario da farmasøytisk industri har sterke økonomiske interesser i å gen-

modifisere viralt/bakterielt DNA. EU selv har altså åpnet dørene for store økonomiske

interesser, og det er da fritt frem for legemiddelindustrien å patentere organismer, og lage nye

vaksiner. Samtidig skal vi huske på at farmasøytisk industri er den mest saksøkte industri i

verden for falske studier, bestikkelser, lobbyisme og bedrageri. Alle vaksine-produsenter har

blitt dømt for kriminell virksomhet og mafia-metoder. Her er link til oversikten over

utbetaling av kanskje verdens 10 høyeste bøter som noen gang er utbetalt.

Vi skjønner at lovendringene er ønsket for å kunne tillate bruk, og muligens tvang for å

vaksinere befolkningen i en prekær helsesituasjon, men det finnes alternativer:

1. Det er svært mange internasjonale studier som har vist at en lav dose med

Hydroksichloroquin (Plaquenil) i kombinasjon med sink og eventuelt et antibiotikum

(Azitromax), gitt tidlig, før pasienter i høyrisikogruppen blir innlagt, kurerer Covid 19

innen få dager hos nesten 99 %. Denne behandling koster ikke mer enn 200 NOK pr.

behandling. Å gi 200 mg Plaquenil 2x i uken, er en effektiv og svært billig profylakse.

Allerede i 2005 har en studie fra den amerikanske smittevern-overlegen, Dr.Fauci’s

NIH påstått at Chloroquin er meget effektiv.

2. Andre gode alternativer er, Vitamin C, eller inhalasjon med dexametason / kortison,

alt rimelig, med ingen eller få bivirkninger.

3. Hvorfor har vi aldri hørt av helsemyndighetene at jod, sink og eller vitamin D, er

effektiv til å styrke immunsystemet mot alle virus?

Alt dette kan gjøre de planlagte og svært kostbare injeksjoner, som feilaktig omtales

som «vaksiner» obsolet og unødvendig:

1. Industrien har i over 20 år forsøkt å lage en sikker og effektiv vaksine mot Corona og

andre influensa-virus, uten å lykkes.

2. Selv når forsøksdyr eller -barn produserte antistoffer etter vaksiner, så ble de svært

syke eller døde ved kontakt med viruset.

3. Alle firmaer som er involvert i å utvikle en vaksine mot Covid -19, har gjentatte

ganger blitt dømt for forbrytelser og mafiametoder. Unntaket er den nye produsenten

«ModeRNA», som aldri før har utviklet en vaksine. ModeRNA jobber sammen med

Gates, Astra/Zeneca og Dr. Fauci, og har gjennomført Fase 1 og Fase 2 studier, hos

noen få veldig friske ungdommer. Ingen kunne være overvektig, ha allergier,

sukkersyke eller andre sykdommer. De ble bare observert i noen få dager og studien

var ikke randomisert, dobbelt blind og placebo-kontrollert, noe som Dr. Fauci og

mange andre spesialister har krevd må til, for å sikre at man ikke skader og dreper

flere mennesker «enn nødvendig» med den kommende Covid-19 injeksjonen. 80% av

disse super friske fikk alvorlige bivirkninger. I tillegg viste det seg at en booster

sprøyte satt litt senere, ikke hadde effekt overhodet.

4. Siden alle vet at risikoen med «vaksiner», som inneholder genetisk-modifisert

materiale, er svært stor (fordi den ikke er utprøvd), har Astra/Zeneca, Bill Gates og Dr.

Fauci sikret seg fra å bli saksøkt for slike, forventede skader. – I et intervju nevnte

Gates at «ca. 15 % av 7,5 milliarder mennesker måtte man regne med, kunne få

alvorlige skader, eller dø».

En Covid-19 «vaksine» er ingen vaksine. Forskerne vet at de ikke kan bruke de vanlige

ingredienser, siden SARS-CoV-2 muterer for fort. Denne injeksjonen skal inneholde m-RNA,

som skal forandre vår DNA, og hvis de bruker CRISP-teknologien, vil vi arve disse gen-

forandringer og videreføre disse til våre barn og barnebarn. Noe som er særlig skremmende,

siden man allerede har vist hvordan man steriliserer gutter og jenter med vaksiner. Med

CRISP-teknikken ville det føre til at hele befolkningen dør ut.

Hvilke moralske retningslinjer følges når dere nå vurderer å innføre denne lovendringen?

Hvilken rett har dere til å bestemme at folk skal injiseres med hemmelig materiale, som vi vet

kan medføre modifisering av vårt eget DNA og ha fatale bivirkninger? Er det derfor dere vil

hemmeligholde at vaksinene er gen-manipulerte? Hvem er ansvarlige for alle skadene vi

kommer til å få?

Det er lett å tenke tilbake på skandalen rundt svineinfluensa-vaksinen, men den var bare

barnematen i forhold til hvilke følger en GMO-vaksine vil ha. Og likevel fikk vi mange

skader og mange ødelagte liv etter svineinfluensa-vaksinen, som har kostet skattebetalerne ½

milliard Nok til nå. Da igjen var det legemiddel-industrien som fikk bestemme, og politikerne

var nyttige nikkedukker. Ikke gjør den samme tabben ovenfor Norges befolkning en gang til.

Det kan også være fornuftig å reflektere over hvordan farmasøytisk industri var unntatt

erstatningsansvar i 2009. Vi ser det samme skje i dag, ytterligere forsterket av at man snakker

om både en ny vaksine og en ny teknologi, situasjonen vi nå står i, er eksperimentell i dobbel

forstand, se link:

https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-

idUSKCN24V2EN?fbclid=IwAR3Ny-GWIMgEXw0QOCPS3mVHP2dZyREA2N86HY3-

uehn73eOM38vv512TGI

Vi må aldri komme i en slik situasjon hvor dette er eneste mulighet for å beskytte oss mot

sykdom, da vi alle er utstyrt med et immunforsvar som fungerer utmerket bare vi begynner å

tenke på hvordan vi kan stimulere det til å arbeide enda mer effektivt. Men leger i dag blir

ikke opplært til dette. De er opplært til å skrive ut resepter og driver kun symptomatisk

behandling.

Ingen snakker lenger om å leve sunt og naturlig, for det er ingen store økonomiske gevinster

der for industrien.

Alt vi injiserer i kroppen av syntetiske kjemikalier lager ubalanser og skader vår indre

økologiske balanse, og gir nye sykdommer på sikt og et svakere immunforsvar.

Indre økologi er like viktig som ytre økologi.

Når naturen er «syk», og den økologiske balansen er ødelagt, så går vi inn for naturvern for å

forsøke å rette opp den økologiske balansen, og vi forsøker å rense systemet så naturlig som

mulig. Vi går ikke inn for å tilsette enda mer menneskeskapte og syntetiske kjemikalier. Men

det er akkurat det dere vil. Men det er ikke å forebygge mot sykdom, når behandlingen

samtidig forårsaker andre og nye sykdommer og tilstander i stedet. Dette burde være veldig

enkelt å forstå.

Avslutningsvis ønsker vi å gi en tematisk presentasjon av diskusjonstemaer

relatert til endringsforslagene:

Fordi denne type vaksine for første gang er tiltenkt i forhold til massevaksinasjon relatert til

Covid-19, er det ekstra uheldig å nedregulere sikkerheten rundt denne type vaksiner ved å

endre definisjonen. Det belager seg også på at slike vaksiner ikke er testet på mennesker på

generelt grunnlag, men også fordi man ved en type pandemivaksine, vil ha en mindre testet

vaksine også som følge av at ordinære forskningsprotokoller er brutt, som et resultat av

hasteutviklingsprosessen.

Det fortelles videre at man i Europeisk sammenheng for første gang godkjente en DNA-

vaksine til laks i 2017. Dette forteller noe om hvor sparsommelig erfaring man har med denne

teknologien i praksis. Man snakker altså om en teknologi man kun har tre års erfaring med.

Sannsynligheten for at myndighetene vil velge en vaksine basert på mRNA, DNA eller

genmodifiserte organismer i form av virus vektor vaksiner, må sies å være stor. Det er derav

også sannsynlig at man vil ha økende behov for et sterkere lovverk framfor et svekket.

Dersom GMO vaksiner og legemidler ikke lenger skal behandles under genteknologiloven

eller bioteknologiloven, vil det heller ikke være noe krav om at man skal ha en viss grad av

offentlig debatt og åpenhet omkring teknologien. Høringer og varsling omkring endringer, vil

mulig ikke lengre være et krav.

§ 12. Forholdet til offentleglova

Offentleglova gjelder for saker som behandles etter denne lov. Uten hinder av taushetsplikt

skal følgende opplysninger likevel alltid være offentlige, med mindre de faller inn under

offentleglova §§ 20 og 21:

§ 13. Offentlig høring

Ved saker som krever godkjenning etter denne loven, kan godkjenningsmyndigheten

bestemme at det skal gjennomføres en offentlig høring. Det skal alltid gjennomføres offentlig

høring i saker som gjelder godkjenning av søknad om utsetting av genmodifiserte organismer.

Høring skal holdes i god tid før søknaden blir avgjort. Høringsprosessen må gjennomføres på

en måte som sikrer at allmennheten, og i særlig grad berørte interessegrupper, får tilgang til

relevant informasjon og gis en reell mulighet til å komme med synspunkter og kommentarer i

saken. Beslutningen om at offentlig høring skal holdes, skal kunngjøres.

Det vil være uheldig dersom Corona situasjonen relatert til eventuelle genteknologiske

vaksiner, skulle behandles med samme mangel på åpenhet man hittil har sett angående

epidemien. Dette blir ytterligere forsterket av regjeringas forslag om 100 års taushetsplikt. Vil

man da noen gang få informasjon omkring feilslått vaksinering, bivirkninger og

langtidsvirkninger? Mye taler for at befolkningens rettsikkerhet ikke er et tema relatert til

Covid-19 og genteknologiske vaksiner.

Det er betenkelig at vi ikke har hatt noen form for debatt i media. Befolkningen er ikke blitt

informert omkring temaet. Fagekspertisen har heller ikke uttalt seg åpent. Det kan synes som

om temaet er sensurert. Høringen til 5.8.2020 har i svært liten grad vært annonsert. Da

bioteknologiloven skulle endres framkom det i liten grad at dette influerte på lovverket

omkring framtidig vaksineteknologi. Ser man på genteknologiloven skal en slik høring være

tydelig annonsert slik at befolkning og ekspertise kan gjøre seg godt kjent med

høringsforslaget. Hva angår høringen til 18.8.2020, er denne annonsert i fellesferien med kun

tre ukers frist. Dette strider mot paragraf 13 i genteknologiloven.

Som befolkning krever vi å få inngående kunnskap omkring forskningen på dette feltet. Ikke

minst innsikt i det helt konkrete erfaringsgrunnlaget man har fra praksis av slike

genteknologiske vaksiner.

Vår bekymring relatert til situasjonen er stor, spesielt ser vi alvorlig på synergieffekten av tre

endringsforslag hva angår befolkningens rettsikkerhet i henhold til helse, genetikk, fremtidige

generasjoner og miljøfaktorer.

Med hilsen Lege Heiko Santelmann, Tannlege Ragni Elisabeth Funner, Inger Berglund,

Master intensivsykepleie Ragnhild Madsen, Sykepleier og Jordmor Annhja B.S.N Nielsen,

Farmasøyt Sandy Lunøe, Morgan Bakke, Forfatter med master i helsefremmende arbeid

Margit Vea, Thor Fornes,

Referanser (ved interesse, kan flere referanser oppgis):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kort-horing---forskrift-om-klinisk-utproving-og-

utlevering-av-gmo-legemidler-til-behandling-eller-forebygging-av-covid--19/id2723735/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-

genteknologiloven/id2701165/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-04-02-38

https://www.hcs.harvard.edu/hghr/online/dna-vaccines/

https://www.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability-

idUSKCN24V2EN?fbclid=IwAR3Ny-GWIMgEXw0QOCPS3mVHP2dZyREA2N86HY3-

uehn73eOM38vv512TGI

https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-vaccine-covid-19-cure-doctor-moderna-

novavax-oxford-a9523091.html

https://childrenshealthdefense.org/news/modernas-guinea-pig-sickest-in-his-life-after-being-

injected-with-experimental-vaccine/

https://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Reports/covid-19/covid-19-meltdown-pharmas-

big-money-win.aspx

https://www.frittvaksinevalg.com/coronavaksinen-en-eksperimentett-va

https://www.frittvaksinevalg.com/lovendring-vil-medfore-at-vaksiner-

https://www.frittvaksinevalg.com/ny-bioteknologilov-tvungen-genterap