Høringssvar fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Dato: 05.08.2020

Høringssvar til Klima og miljødepartementets (KLDs) forslag til endring av genteknologiloven

Klima- og miljødepartementets (KLD) har sendt forslag til følgende tre endringer av genteknologiloven. a) Endring slik at genteknologiloven ikke skal gjelde for produkter som omfattes av legemiddelloven b) Endring slik at søknader om klinisk utprøving av GMO-legemidler ikke skal vurderes etter kriteriene samfunnsnytte, bærekraft og etikk c) Endring i lovens saklige virkeområde slik at regjeringen i forskrift kan bestemme at visse organismer ikke skal omfattes av genteknologiloven.

Høringsnotatets to første punkter omfatter GMO-legemidler både til bruk i humanmedisin og til veterinærmedisin. Norsk Bonde- og Småbrukarlag arbeider ikke med humanmedisin, og svarer derfor på høringen ut fra vurderinger knyttet til veterinærmedisin. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem i GMO-Nettverket og viser også høringssvaret fra nettverket.

Kommentarer til de tre forslagene om endringer i genteknologiloven

Forslagene a) og b) Vi oppfordrer regjeringen til å unnta veterinærmedisin i forslag a og b. Vi mener genteknologiloven er et viktig verktøy for å kunne vurdere alle sider ved nye GMO-legemidler innen veterinærmedisin, ikke minst de etiske perspektivene. Vi mener også kriteriene i loven er godt egnet til å vurdere krav til klinisk utprøving. I dag vet vi lite om hvordan utviklingen av GMO-legemidler innen veterinærmedisin vil bli, og det er derfor svært uklokt å endre regelverket

Forslag c) Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det er viktig å beholde dagens praktisering av genteknologiloven. Den sikrer en grundig og bred vurdering av alle nye GMO-er. Dette er viktig for å skape tillit til forvaltningen, og forutsigbarhet for matprodusenter og andre næringsaktører. Kunnskapen om de nye metodene for genmodifisering er fortsatt svært begrenset. Vi mener det er behov for langt mer forskning på mulige langtidseffekter på mennesker, dyr og økosystemer før vi kan gå til det skritt å unnta enkelte GMO-er fra dagens godkjenningsprosedyre. I helt spesielle tilfeller kan dagens unntaksbestemmelser anvendes. Vi viser i den forbindelse til KLDs forslag til fastsettelse av en forskrift om gjennomføring av klinisk utprøving av humane GMO-legemidler til behandling eller forebygging av coronavirussykdom. Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot at regjeringen skal få en så vid adgang til å unnta visse organismer fra loven som det som ligger i forslaget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber også om at det ikke foretas vesentlige endringer i genteknologiloven før et bredt sammensatt offentlig utvalg har vurdert alle sider ved de nye metodene for genmodifisering.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter på denne bakgrunn ikke forslagene til endringer i genteknologiloven

Vedlegg