Høringssvar fra Natur og Ungdom

Dato: 05.08.2020

Natur og Ungdom - Høringssvar til Klima- og Miljødepartementets forslag til endring av genteknologiloven

Vi viser til Klima- og Miljødepartementets forslag til følgende tre endringer av genteknologiloven, som ble sendt på høring 11.05.20, med svarfrist 05.08.20, som omfatter følgende foreslåtte endringer:

  1. Endringer som gjør at loven ikke skal gjelde for produkter omsatt etter legemiddelloven

  2. Endringer som gjør at det ved godkjenning om klinisk utprøvning av legemidler med GMO ikke skal tas noen vurdering etter genteknologiloven av samfunnsnytte, bærekraft eller etikk.

  3. Endringer i lovens virkeområde som gjør at regjeringen kan gi forskrift om at enkelte organismer fra genteknologiloven.

Humanmedisin faller utenfor Natur og Ungdoms arbeidsområde, og vi kommenterer derfor forslaget på bakgrunn av GMO-legemidler til bruk i veterinærmedisin.

Vi har så vidt begynt å se mulighetene som ligger i den nye generasjonen med genteknologiske verktøy. Den lynraske utviklingen innenfor genteknologi de siste årene kan ventes å fortsette inn i fremtiden, og vi ser et behov for en omfattende gjennomgang og utredning av hva slags muligheter og utfordringer denne utviklingen tar med seg. Nye verktøy gjør det mulig å gjøre mer presise og målrettede endringer i arvestoffet, men samtidig har teknologien har også blitt billigere og lettere tilgjengelig. Dermed kan resultatet av utilsiktede konsekvenser i organismer og i økosystem fremdeles være alvorlig. Natur og Ungdom har derfor som utgangspunkt at genteknologiloven ikke bør endres før regjeringen har oppnevnt et bredt sammensatt offentlig utvalg til å se på loven i sin helhet, og at dette utvalget har fått utarbeidet og sendt en NOU-rapport (Norges Offentlige Utredninger) på høring. Allerede i 2017 ba vi, som del av GMO-nettverket (tidl. nettverk for GMO-fri mat og fôr), om et slikt utvalg, og vi mener det er på høy tid at et slikt utvalg ser dagens lys. Natur og Ungdom mener de foreslåtte lovendringene er for omfattende til å foretas før man har kartlagt aktuelle bruksområder og usikkerheter ved selve teknologien, samt konsekvenser av å ta den i bruk.

Eksempelvis mener vi at det er problematisk å vedta forslag 1 før en slik kartlegging er utført. Legemidler innen veterinærmedisin kan inkludere legemidler som ikke er ment for å behandle sykdommer, men også blant annet bedre ytelse. Dette gjør lovendringsforslaget relativt omfattende, og vi mener det ligger stor usikkerhet i hvilke fremtidige bruksområder og metoder dette kan åpne for i fremtiden. Vi mener det vil være fordel om slike legemidler fremdeles vurderes etter kriteriene i genteknologiloven slik den står i dag, blant annet samfunnsnytte, bærekraft og etikk, da de vil være knyttet til hele matproduksjonssystemet vårt, og kan være i tett kontakt med naturmiljøet.

En slik utredning vil også være et viktig bidrag til samfunnsdebatten. Det er helt nødvendig at beslutninger rundt hvordan vi håndterer og regulerer genteknologi og GMO-legemidler i fremtiden, gjøres på bakgrunn av en mangfoldig og godt informert offentlig debatt. En NOU vil gi et langt bedre beslutningsgrunnlag for både lovgivere, forbrukere og markedsaktører, samt løfte den offentlige debatten om temaet.

Samtidig ser Natur og Ungdom behovet for tilpasning innenfor forvaltning og regulering av GMO-legemidler, nettopp på grunn av den raske utviklingen på området. Vi håper likevel at man heller kan se på muligheten til å for eksempel forenkle saksbehandlingsprosessen eller bruke fleksibiliteten som ligger innenfor lovverket allerede, for eksempel ved regulering gjennom forskrift, inntil en NOU er klar.