Høringssvar fra Direktoratet for byggkvalitet

Merknader til høring om endringer i kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Til ny § 5 første ledd tredje punktum

Etter direktoratets oppfatning innebærer forslaget en presisering av plikten for den som stiller planforslag til å utrede grunnforhold, avrenningslinjer og blågrønn infrastruktur. I tillegg er enkelte forhold som kan være aktuelle å pålegge forslagsstiller foreslått tatt inn fra dagens veiledning til forskrift. Det er samtidig understreket at listen ikke er uttømmende.

Både i et digitaliseringsperspektiv og et brukerperspektiv er det en viktig forutsetning med  en uttømmende regulering i lister som klart viser hvilket kartgrunnlag kommunen skal kreve i alle saker. Det samme gjelder hvilken informasjon kommunene kan kreve ut over det som er obligatorisk i alle saker. Om det ikke er mulig å få til uttømmende lister over mulig informasjon er det fortsatt en fordel at obligatorisk informasjon i alle saker er klart definert. Åpne lister med uklar status åpner for vilkårlig praksis i kommunene, noe som vil være et hinder for digitalisering. Hvis punktene er ment som eksempler kan dette være mer egnet som veiledning til forskriften.

Det går ikke fram av høringsnotatet eller overvannsutvalget hvilken virkning endringsforslaget skal ha for forslagsstillers plikt til å framskaffe geodata etter forskriftens § 6. I departementets vurdering av økonomiske og administrative kostnader er det ikke beregnet merkostnader for dette. Forslaget framstår som en utvidelse av utredningsplikten etter § 6.

  

Til § 7

DiBK støtter at kommunene kan kreve 3D dokumentasjon der dette er nødvendig for bedre forståelse av planen. Dette vil kunne gi godt og fremtidsrettet datagrunnlag til bruk i selvbetjeningsløsninger, bl.a. i byggesøknader.

 

Til § 12 første ledd og § 15 fjerde ledd

Det foreslås at drift og forvaltning av samlet planregister skal legges til Statens kartverk. I tillegg skal Statens kartverk veilede kommunene i å oppdatere datagrunnlaget for å sikre god datakvalitet. DiBK støtter dette tiltaket for å sikre at plandata blir tilgjengelig på en enhetlig måte og at det iverksettes tiltak for å hjelpe kommunene til å levere god datakvalitet.