Høringssvar fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

 

Nedenfor følger Teknas uttalelse knyttet til høringen om endringer i kart- og planforskriften. Uttalelsen bygger på innspill fra vår faggruppe Tekna Samfunnsutviklerne. Tekna er en forening for de med mastergrad eller høyere innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. Vi har om lag 72 000 medlemmer.

 

Om forslaget

I høringsnotatet heter det, med henvisning til forskriften § 5, at «bestemmelser som kan gi føringer for detaljering av kartgrunnlaget er fjernet, da dette ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven og derfor ikke kan kreves». Videre forslår departementet å oppheve § 8 annet ledd som i dag gir kommunen mulighet til å fastsette generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel om «at det for bestemte geografiske områder i kommunen med særlig høy grad av utnytting eller mulighet for høyt konfliktnivå, kan kreve utarbeidet geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse». Bakgrunnen er at denne bestemmelsen, etter departementets syn, heller ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008.

 

Teknas vurdering

Kommunens mulighet til å kreve grunndata vil ikke være bestemt direkte i forskriften, men ligger implisitt i § 5 andre punktum hvor det fremgår at kartgrunnlaget skal være egnet til å løse kommunens oppgaver etter plan- og bygningsloven, og andre offentlige og private formål.

 

Departementet mener at dette ikke betyr noen «utvidelse av kommunens plikt til å fremskaffe kart til private formål. Er kartgrunnlaget utilstrekkelig for å ta stilling til planforslag og søknader etter plan- og bygningsloven, kan kommunen pålegge den som står bak forslaget eller søknaden å fremskaffe nødvendig data». Hva som er utilstrekkelig står det ikke mer om. For en kommune som sårt ønsker et utbyggingsområde kan det være vanskelig å pålegge planlegger og utbygger merkostnader fordi det er behov for å avholde oppmålingsforretninger og gjennomføre rettinger i matrikkelen. Det kan finnes mange årsaker til at grensene ikke er klarlagt, eksempelvis en gammel konflikt. Det kan også lett skyldes på kommunen og at de selv bør ta regningen for å ha en mangelfull matrikkel.

 

Vi mener det er hensiktsmessig å utrede hvordan man i plan- og bygningsloven eventuelt kan sikre en hjemmel til å kreve et godt grunnlag. Det vil være mer krevende. Det vil ta mer tid. Det vil også være en utfordring i forhold til det systemet vi har i Norge og det kan utfordre avtalefriheten. Samtidig kan en grundigere gjennomgang og endring føre til at vi får planer som er enklere å gjennomføre, og som er mer forutsigbare.

 

 

Med vennlig hilsen

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

 

 

Ivar Horneland Kristensen

Generalsekretær

Vedlegg