Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Offentlig høring av kart- og planforskriften

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har sendt forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring med høringsfrist 20. mars. Aust-Agder fylkeskommune har følgende kommentarer og innspill.

Et av hovedelementene som inngår i revisjonen er at det er nytt forslag til forvaltningsregime for regionale planer. Endringene medfører at forvaltningsansvaret overføres fra kommunene til en nasjonal løsning for regionale og statlige planer. Dette mener vi er en god løsning. Med en sentral forvaltningsløsning, gjerne i regi Kartverket, og med gode distribusjonsløsninger (WMS/WFS) så vil de regionale og statlige planene være tilgjengelige og oppdaterte og sikret et godt forvaltningsregime.

Til vedlegg 1a, hovedformål 3, Grønnstruktur («Blågrønnstruktur»)

Det foreslås to nye formål, Overvannsløp og Fordrøyningssone der Overvannsløp utvides med underformål flomvei, og fordrøyningsbasseng eller dam på reguleringsplannivå. Overvannsproblematikken vil imidlertid ikke utelukkende være knyttet til formål innenfor grønnstrukturen, og overvannsløp/fordrøyningssone må kunne tenkes løst også innenfor andre arealformål. Derfor bør det i tillegg vurderes en løsning med egen hensynssone for overvannsproblematikk.

Til vedlegg 2

Vi har noe erfaring med bruk av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 2.2. Våre erfaringer er at produktspesifikasjonen er for snever og litt lite fleksibel i forhold til de behov som fylkeskommunene har i sitt arbeid med regionale planer. Dette gjelder spesielt i forhold til etablering av hierarkiske knutepunktstrukturer der det ønskes å dele inn utviklingsområder etter ønsket fremtidig utviklingsgrad. Eksempler her kan være kommunesentre vs. lokalsentre. Det hadde vært ønskelig å kunne benytte skalerbare flatesymboler for å skille mellom objektene.

Det er arealsonekategorier der det er behov for å kunne kombinere forskjellige formål. Et eksempel er rekreasjonsområder som strekker seg ut i sjø og vassdrag. Her vil kombinerte arealsoner kunne løse problemet.

Det vil være tilfeller der det er behov for å vise fremtidige flater, grenser akser og punkt. Et eksempel her kan være ønsket om å vise trase for fremtidig kyststi sammen med eksisterende stier.