Høringssvar fra Hordaland fylkeskommune

Fråsegn til offentleg høyring av kart- og planforskrifta

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg