Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Høring av forslag til endringer i kart- og planforskriften. Innspill fra DNT

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Den Norske Turistforening (DNT) viser til høring av forslag til endringer i kart- og planforskriften. Høringsfristen gikk ut den 20. mars, men det fremgår av nettsiden at det ennå er mulig å komme med innspill.

DNT har innspill til forskriftens Vedlegg 1 c. Bindende linjer og punkt på kommuneplanens arealdel og reguleringsplan (side 22-23 i høringsnotatet). DNT ber om at det under Linjekoder kommuneplan, byggegrense, tas inn en ny byggegrense; Markagrense/fjellgrense.

DNT sendte høsten 2016 en forespørsel til alle landets fylkeskommuner og ba om hjelp til å kartlegge hvilke kommuner som har etablert markagrense/fjellgrense. Alle fylkeskommunene har svart. Ut fra svarene til fylkeskommunene, er det ca 37 norske kommuner som har markert en markagrense, «rød strek», fjellgrense eller tilsvarende på kommuneplankartet. Denne grensen er ikke juridisk bindende, og DNT ber derfor om at en slik byggegrense tas inn i kart- og planforskriften.

DNT har ved flere anledninger argumentert for at alle kommuner bør ha markagrense/fjellgrense mot utmarka ved byene og tettstedene. I dag er det bare kommunene som omfattes av markaloven som har en juridisk bindende markagrense. Marka er viktig for friluftsliv og biologisk mangfold, og DNT mener det er viktig at alle landets kommuner etablerer en slik utbyggingsgrense mot utmarka på kommuneplanens arealdel.