Høringssvar fra Norsk Friluftsliv

Høringsuutalelse - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Dato: 21.03.2017

Svartype: Med merknad

Norsk Friluftsliv viser til høring av forslag til endringer i kart- og planforskriften.

Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder lover og regler som berører natur- og friluftslivsinteresser.

Friluftuftsliv er viktig for norsk kultur og identitet og har et stort uutnyttet potesial i folkehelsearbeidet. I den sammenheng er det svært viktig å ta vare på nærfriluftsområder/markaområder i og rundt byer og tettsteder. Samtidig opplever vi et stadig økende press på slike arealer. Det er derfor et stort behov for å kunne sette juridisk binnende byggegrense mot markaområder. Det er også et stort behov for å sette grenser for utbygging i fjellet, der blant annet presset om store hytteutbygginger er økende.

Vi støtter derfor DNTs innspill om å ta med "markagrense/fjellgrense" inn under Linjekoder kommuneplan, byggegrense i vedlegg 1 c til forskriften.