Høringssvar fra Friluftsrådenes Landsforbund

Endring i Kart- og planforskrift - Markagrense

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til høringen, og beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen.

Vi er kjent med at Den Norske Turistforening (DNT) i høringsinnspill har tatt opp behovet for at det under "Linjekoder kommuneplan, byggegrense, tas inn en byggegrense; markagrense. FL støtter dette. I meld st 18 "Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet". heter det: "Regjeringen vil oppfordre kommuner med tilflytting og utbyggingspress til å markere langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområder, ved bruk av hensynssoner." Etter vår oppfatning er det viktig at denne "markagrensa" får en tydelig markering. Dette bør ses i sammenheng med det arbeidet departementet skal sette i gang med "langsiktig utviklingsgrense, jordvern". Det er helt parallelle behov for å ivareta dyrka mark og by- og tettstedsnære markaområder i et langsiktig perspektiv.

Vi har også merket oss at departementet ønsker innspill på flere arealsoner samt mulighet for å kombinere arealsoner innenfor kategorien sjø og vassdrag. Vi deler synspunktet, men har dessverre ikke konkrete innspill å bidra med nå.