Høringssvar fra Røde Kors

Dato: 11.06.2019

Til

Kulturdepartementet

Oslo, 11.06.19

Høringssvar fra Røde Kors – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

Det er avgjørende for Røde Kors at finansieringen av den frivillige beredskapen skjer i så ansvarlige rammer som mulig, og hvor hensynet til de mest sårbare spillerne ivaretas og vektlegges. Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og sender med dette over vårt høringssvar.

Hensynet til sårbare spillere må veie tyngst

Røde Kors ser med stor bekymring hvordan reklamen for de ulovlige spillselskapene påvirker mennesker med problematisk spilleratferd. Mennesker som sliter med spillavhengighet risikerer å ødelegge sin egen og familiens økonomi. Det rammer den enkelte hardt, og flere bruker år for å bli bedre fra sin avhengighet og gjenbygge tillit i sine relasjoner. Befolkningsundersøkelsene fra Universitetet i Bergen viser at pengespillreklame særlig treffer de spillerne som allerede har problematisk spilleratferd, og flere studier peker på at reklame kan øke risikoen for tilbakefall.

En ansvarlig spillpolitikk som reduserer spillavhengighet og motarbeider problematisk spilleratferd er derfor svært viktig, og begrensing av markedsføring av pengespill må være et sentralt virkemiddel i pengespillpolitikken. Regjeringens forslag til endringer i kringkastingsloven er et nødvendig skritt i riktig retning for å begrense ulovlig pengespill i Norge og styrke vernet til spillavhengige og deres familier.

Vi deler Kulturdepartementets syn på at det er nødvendig med en tydelig bestemmelse, som gjør myndighetene i stand til å reagere raskt på brudd på regelverket. Røde Kors støtter derfor departementets forslag om at dette løses best med Medietilsynet som håndhevingsmyndighet, med hjemmel som omfatter alle nett og fullmakt til å dele ut pålegg.

Stortinget har uttrykt et tydelig ønske om å verne enerettsmodellen, noe vi er glade for at gjenspeiles i høringsnotatet. Stortinget, regjeringen, fagmiljøer innen spillavhengighet og en samlet frivillighet har lenge ønsket å i størst mulig grad begrense markedsføringen av pengespill som er ulovlige i Norge. Etter vårt skjønn, svarer de foreslåtte endringene på dette ønsket, og Røde Kors vil rose kulturministeren for å vise handlekraft i møte med det som til nå har vært juridisk smutthull for disse aktørene.

Nødvendig begrensning av ulovlig pengespill i Norge

Røde Kors er glad for at regjeringen har funnet en juridisk og teknisk løsning for å begrense markedsføringen av pengespill som er ulovlige i Norge. Slik regjeringen skriver i høringsnotatet, er reklamen fra utenlandske spillselskaper i stor grad reklame for kasinospill, poker og oddsspill, det som er hyppigst oppgitt som problemspill blant spillavhengige.

Røde Kors registrerer at den nye lobbyorganisasjonen for de ulovlige pengespillselskapene har lagt frem forslag til ansvarlighetstiltak for egen bransje. Alle tiltak som motarbeider problematisk spilleratferd er bra, men dette er likevel kun et forsøk på selvregulering av ulovlig aktivitet og reklame i Norge. De lovlige norske spillaktørene har hatt sterke ansvarlighetstiltak i en årrekke. Denne ansvarligheten er av avgjørende betydning for en samlet frivillighet som mottar støtte fra overskuddet. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto ligger under myndighetene og kan styres tydelig i en mer ansvarlig retning. Blant de uregulerte pengespillselskapene vil profitt alltid være øverste prioritet. Det er til skade for spillerne og uholdbart for frivilligheten.

Minske markedsføringstrykket

Røde Kors er opptatt av en ansvarlig og etisk forsvarlig spillpolitikk, som tar hensyn til sårbare spillere og deres familier.Det er et stort markedsføringstrykk på pengespill i Norge i dag, noe vi vet går særlig utover denne gruppen. Dersom markedsføringstrykket fra uregulerte pengespillselskaper blir redusert, vil også de lovlige aktørene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto måtte redusere egen markedsføring. Røde Kors mener den foreslåtte lovendringen dermed vil redusere den totale mengden pengespillreklame i norske medier. Dette viser at regjeringen setter hensynet til de sårbare spillerne først, og tar folkehelseutfordringen som spillavhengighet er på alvor.

I høringsbrevet spør Kulturdepartementet om innspill på om hjemmelen skal omfatte alle nett som formidler fjernsyn og audiovisuelle tjenester. Her støtter Røde Kors departementets anbefaling. Hensikten er å lage et regelverk som det er vanskelig å omgå, og da er det naturlig med en bred hjemmel. Vurderingene om nødvendigheten av pålegg i Lotteritilsynet og Medietilsynet gir den nødvendige sikkerhetsventilen for at dette skal fungere.

Utover dette støtter vi Kulturdepartementets vurderinger, og håper at bestemmelsen kan tre i kraft så snart som mulig.

Med vennlig hilsen,

Øistein Mjærum (sign.)

Direktør, Kommunikasjon og samfunn

Røde Kors i Norge