Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 10.05.2019

Vi viser til høringsnotat av 15/3-19 vedrørende endringer i lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

I høringen foreslås det å lovfeste en bestemmelse som gir Medietilsynet hjemmel til å

pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle

bestillingstjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill i

strid med norsk rett.

Formålet med lovforslaget er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til forslaget.