Høringssvar fra IVareta -pårørende berørt av rus (tidligere Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Dato: 17.06.2019

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). Ivareta takker for anledningen til avgi høringsinnspill. Ivareta er en pårørendeorganisasjon og organiserer pårørende til rusahengige. Mange som sliter med rusavhengighet er imidlertid også sårbare for å utvikle andre former for avhengighet. I kjølvannet av dagens aggressive markedsføring av spill møter vi mange enkeltskjebner som får sine liv ødelagt som følge av rusmisbruk, ofte i kombinasjon med blant annet spillavhengighet. Vi vil derfor berømme kulturministeren som tar grep for å hindre denne formen for uønsket reklame ved å slå fast at tiltak for å hindre ulovlig markedsføring, sendt fra utlandet, er i overenstemmelse med reglene for det indre markedet.

Ivareta mener regjeringens forslag er et stort skritt i riktig retning for å begrense ulovlig pengespill i Norge og gi bedre vern for å hindre spillavhengighet ved at reklamen stanses på lineær tv og nett. Vi deler Kulturdepartementets syn på at det er nødvendig med en tydelig bestemmelse, som er vanskelig å omgå, og som gjør det mulig å raskt reagere på brudd på regelverket.

Vi støtter vurderingen av at tiltak kan settes i verk uten å innlede en prosess gjennom EFTA med EU og at man på denne måten sikrer en rask innføring av forbudet.

Ivareta mener at reklameforbudet bør utarbeides som forskrift slik at det vil være mulig å endre regelverket som følge av erfaringer særlig i den første tiden etter innføringen. Vi mener også at hjemmelen må gjelde aller nett som formidler tv eller audiovisuelle tjenester dersom forbudet skal lykkes.

Bør forbudet håndheves av domstolene eller av Medietilsynet?

Ivareta mener det er viktig med en rask saksbehandling av brudd på reklameforbudet. Dette ivaretas best av Medietilsynet, gitt tilstrekkelige fullmakter og ressurser til å sikre en rask og grundig saksbehandling. Medietilsynet bør samtidig ha fullmakt til å gi pålegg, slik departementet selv foreslår. Ivareta mener det er viktig at det totale trykket på markedsføring reduseres for både lovlig og ulovlig spillselskaper. Medietilsynets mandat må derfor også være å føre kontroll med at også lovlige spillselskaper opptrer aktsomt. Undersøkelser viser at dette er i tråd med befolkningens ønsker og er viktige tiltak i et folkehelseperspektiv.

På vegne av Ivareta «pårørende berørt av rus».

Kari Sundby