Høringssvar fra Norges forskningsråd

Dato: 10.04.2019

Høring – forslag til endringer i kringkastingsloven

Vi viser til invitasjon til å sende innspill til "Høring – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester".

Forskningsrådet har ingen kommentarer til forslaget om lovendring, men vil knytte noen kommentarer til forskningen på feltet spillavhengighet.

Vi ser det som positivt at det henvises til forskning i høringsnotatet, som del av bakgrunnen for forslaget. Som kjent har Forskningsrådet gjennom flere år finansiert forskning om spillproblematikk, med midler fra Kulturdepartementet. Dette har bidratt til et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og tiltak på området. Spillområdet er et felt som gjennomgår kontinuerlige endringer, blant annet som følge av digitalisering og globalisering. Vi tillater oss derfor å peke på at det fortsatt er behov for forskning både om mekanismer for spillavhengighet og forebyggende tiltak, og om andre problemstillinger knyttet til spillavhengighet.

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

Ane Marte Rasmussen

avdelingsdirektør

Solbjørg Rauset

Område for samfunn og helse

seniorrådgiver

Område for samfunn og helse