Høringssvar fra Norsk Redaktørforening

Dato: 17.06.2019

Kulturdepartementet

Høring – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle tjenester

Vi viser til høringsbrev av 15. mars.

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk Redaktørforening.

Med vennlig hilsen

Arne Jensen

generalsekretær

Vedlegg