Høringssvar fra Norsk musikkråd

Dato: 17.06.2019

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (Kringkastingsloven).

Norsk musikkråd er en av to forvaltere av Frifond, hvor nesten 200 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping tilfaller frivillig barne- og ungdomsaktivitet. Som forvalter av disse midlene er vi opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som legger vekt på å begrense spilleavhengighet.

Det er bekymringsfullt når 35.000 nordmenn er spilleavhengige og 120.000 nordmenn er i risikosonen. Erfaringer fra andre land viser at svakere reguleringer av pengespill fører til at reklametrykket øker. I Sverige har opphevingen av enerettsmodellen ført til en eksplosjon av reklame for utenlandske spill, med dertil sannsynlig økning av spilleavhengighet i befolkningen.

Hensynet til spilleavhengige må veie tyngst. De seneste årene har regjeringen og stortingsflertallet prioritert arbeidet mot spilleavhengighet fremfor økt omsetning i spillemarkedet. Å se gjennom fingrene med at tv-selskaper sender reklame for ulovlige spill kan føre til store kostnader for samfunnet og dype, personlige tragedier.

Norsk musikkråd hilser derfor forslaget til endringer i Kringkastingsloven velkommen. Uregistrerte aktører som tilbyr ulovlige spill på det norske markedet må motvirkes med alle tilgjengelige midler. Ikke-registrerte spillaktørers profitt svekker også prinsippet om videreformidling av overskudd til frivillige organisasjoner.

Videre vil en styrking av regimet for å begrense reklame for ikke-registrerte pengespill ha en annen positiv effekt. Dette fordi de regulerte selskapene, Norsk Tipping og Norsk Rikstototo vil oppleve et redusert markedsføringstrykk fra de uregulerte aktørene, slik det fremgår i høringsnotatet.

Norsk musikkråd støtter også departementets forslag om Medietilsynet skal fungere som håndhevingsmyndighet, med hjemmel som omfatter alle nett, samt fullmakt til å dele ut pålegg.

Med vennlig hilsen

Bjarne Dæhli
Generalsekretær