Høringssvar fra Norges Skiforbund

Dato: 17.06.2019

Svartype: Med merknad

Norges Skiforbund støtter enerettsmodellen. Norges Skiforbund støtter som en konsekvens av dette også markedsføringsforbudet for pengespill som ikke har norsk tillatelse. Følgelig støtter Norges Skiforbund også departementets forslag til å øke muligheten for å håndheve et slikt forbud. Forslaget innebærer ikke noe annet enn en oppfølgning av markedsføringsforbudet som allerede finnes.

Økte muligheter for håndheving, vil også gi større rettferdighet overfor selskaper som faktisk etterlever forbudet og ikke forsøker å omgå dette ved eksempelvis å sende fra utlandet. Det er også forståelig at håndhevingen må skje gjennom å hindre tilgangen til ulovlig markedsføring og at dette da må gjøres gjennom pålegg overfor den som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester der den ulovlige markedsføringen inngår.

Norges Skiforbund har ikke tatt stilling til de mer juridiske aspekter ved forslaget, herunder hvorvidt det foreslåtte tiltaket er kompatibel med forbudet mot å forhindre videresending av selve TV-sendinger fra andre EØS-stater. Det synes imidlertid som om Kulturdepartementet har gjort en grundig vurdering av relevante problemstillinger.

Mer spesifikt bes det om innspill til følgende:

1) Om forbudet bør omfatte både fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester.

Norges Skiforbund er enig med Kulturdepartementets om å la forbudet omfatte både fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester, da det åpenbart vil være mer fremtidsrettet å ikke begrense bestemmelsen til fjernsyn, men også inkludere formidling av audiovisuelle bestillingstjenester. Dette vil også vanskeliggjøre omgåelsesmuligheter.

2) Om hjemmelen bør omfatte alle nett som formidler fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester eller kun overfor visse nett, f.eks. TV-distributørenes lukkede nett.

Norges Skiforbund anerkjenner begrunnelsen for et eventuelt skille, som er at distribusjon i TV-distributørenes lukkede nett forutsetter en avtale mellom distributører og fjernsynskanal/bestillingstjeneste, i motsetning til distribusjon via åpne bredbåndsnett. Bredbåndleverandørene har ikke kontroll over innholdet som distribueres i sine nett og dette kan gjøre det krevende for slike aktører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig pengespillreklame. Norges Skiforbund mener imidlertid at det er å gi feil signal om visse nett unntas fra hjemmelen til å gi pålegg og at det også resulterer i en forskjellsbehandling av aktører og større omgåelsesmuligheter. Norges Skiforbund mener at ovennevnte problemstilling løses nettopp gjennom den foreslåtte sikkerhetsventilen, som gir Medietilsynet mulighet til å vurdere hvor vanskelig det vil være å etterleve et pålegg og om formålet med tiltaket i det enkelte tilfellet kan oppnås med mindre inngripende virkemidler. Norges Skiforbund mener derfor at hjemmelen bør omfatte alle nett som formidler fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester.

3) Om myndigheten bør legges til domstolsapparatet fremfor Medietilsynet.

Norges Skiforbund er enig med Kulturdepartementet i at myndigheten bør legges til Medietilsynet. All den tid Medietilsynet må innhente en vurdering av hvorvidt det foreligger markedsføring som utgjør en overtredelse av Lotteritilsynet, som er tilsynsmyndighet på pengespillområdet, og det uansett er mulig å påklage vedtak til Medieklagenemnda og reise sak for domstolene om vedtaket, vil dette gi grunnlag for et trygt system. Et slikt system vil, som Kulturdepartementet skriver, bidra til en raskere, enklere og billigere saksbehandling, som igjen kan bety en mindre byrdefull prosess for sakens parter. Dette er viktige hensyn som Norges Skiforbund støtter.

Med vennlig hilsen

Norges Skiforbund

Erik Røste, President

Ingvild Bretten Berg, Generalsekretær