Høringssvar fra Virke Produsentforeningen

Dato: 16.06.2019

Høringssvar fra Virke Produsentforeningen – forslag til endringer i kringkastingsloven

Virke Produsentforeningen organiserer film-, TV- og spillprodusentene i Norge. Omkring 120 uavhengige produksjonsselskaper er medlemmer, og står for den norske produksjonen av kort- og dokumentarfilm, spillefilm, dramaserier, TV-underholdning, reklamefilm, spill, animasjon, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 15. mars 2019 om forslag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) for å lovfeste en bestemmelse som gir Medietilsynet hjemmel til å pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill i strid med norsk rett.

Virke Produsentforeningen takker for at vi får mulighet til å uttale oss om forslaget.

Før forslaget kom på høring, ytret Virke Produsentforeningen tre ønsker til regjeringen i denne saken:

1. Vi oppfordret Kulturdepartementet til å gå en ekstra runde og sørge for at ringvirkningene lovforslaget vil få, er tilstrekkelig utredet før saken kommer på høring.

2. Vi viste til at tv-produksjoner har lang planleggingshorisont, og at et forsert lovframlegg kan lamme store deler av bransjen både på kort og lang sikt, dersom dette skulle medføre at flere av kanalenes investering i norske produksjoner går ned.

3. Vi påpekte at det er viktig at det ikke innføres tiltak som kan fjerne store deler av produsentenes levebrød uten at det erstattes med noe annet. Vi etterlyste derfor at regjeringen innfører medfinansieringstiltak, som kan sørge for at også strømmetjenesteaktørene forpliktes til å bidra finansielt til produksjon av nytt norsk innhold. Medfinansieringstiltak er en inngangsbillett til bredere privat finansiering, som et supplement til det offentlige tilskuddet.

I høringsnotatet savner vi en grundigere drøfting av pkt. 1. Dette er kun summarisk omtalt under kapitlet om økonomiske og administrative konsekvenser, hvor det heter at «En ev. reduksjon i inntekter fra reklame for ulisensiert pengespill vil videre kunne påvirke andre aktører i verdikjeden, som f.eks. produksjonsselskaper og reklamebyråer.»

Dette er det eneste stedet i et ellers omfattende høringsnotat hvor man kommer inn på konsekvenser for andre aktører. Vi mener dette er en svakhet ved forslaget, høringsnotatet burde hatt en bredere refleksjon rundt dette. Vi er bekymret for hvordan utslaget blir for tv-produsentene. I kulturmeldingen vises det til at den framtidige velferden vår er avhengig av at vi klarer å utvikle nye forretningsområder og inkludere flere i arbeidslivet. Og meldingen snakker varmt om at kulturell og kreativ næring kan medvirke til vekst, verdiskaping og sysselsetting samt nyskaping og innovasjon. Dersom konsekvensen av forslaget skulle bli at de kanalene som berøres av innstrammingen kraftig reduserer sine investeringer i norske produksjoner, vil verdiskapingen i vår del av den kreative næringen gå ned, arbeidsplasser vil kunne gå tapt, og risikoviljen vil gå ned, og føre til mindre nyskaping og innovasjon.

Vi mener høringsnotatet burde hatt en grundigere gjennomgang av hva som blir konsekvensene, og videre at departementet burde se dette i sammenheng med innføring av tiltak som kan sørge for at produksjonsbransjen ikke blir skadelidende av forslaget. Vi gjentar at vi mener regjeringen så snart som mulig bør innføre medfinansieringstiltak som kan sørge for at også strømmetjenesteaktørene forpliktes til å bidra til produksjon av nytt norsk innhold. Alle som tjener penger på norsk innhold må også ha ansvar for å bidra til finansiering av norsk innhold. At Kulturdepartementet stadig venter med å innføre reguleringer for strømmeaktører som retter seg mot det norske markedet er en prioritering som ikke bidrar til å bygge opp norsk audiovisuelt innhold og bransje, og bidrar dermed heller ikke til å styrke norsk språk og kultur.

Vi er for kort tid siden gjort kjent med at Kulturdepartementet nå har gitt Oslo Economics i oppdrag å utrede konsekvenser av lovendringen, herunder økonomiske konsekvenser for aktører i verdikjeden og produksjon av norsk innhold. Vi er glade for at departementet har hørt på oss når vi har påpekt viktigheten av å konsekvensutrede forslaget, og Virke Produsentforeningen bidrar gjerne til denne utredningen. Vi mener imidlertid at en slik konsekvensutredning burde vært utført før selve saken kom på høring. Kulturdepartementet burde således vurdere å utsette høringsfristen til resultatet av utredningen er offentliggjort. Videre mener vi at det bør legges opp til en såpass lang tidshorisont mellom eventuelt vedtak om lovendring og ikrafttredelse, at både kanaler og produsenter får rom til å omstille seg.

Med vennlig hilsen

Virke Produsentforeningen

Åse Kringstad

Leder

Vedlegg