Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 15.05.2019

Høringssvar fra Frivillighet Norge – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

I etterkant av at høringsbrevet ble sendt ut, er dette drøftet på nettverksgruppemøte i Frivillighet Norge den 24. april 2019.

Frivillighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill og sender med dette over vårt høringssvar.

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med mer enn 300 medlemmer som har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet. Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Det er viktig at myndighetene gir frivillige organisasjoner større handlingsrom og bedre rammebetingelser.

Frivillighet Norge uttaler seg i saker som berører frivillige organisasjoners rammebetingelser. Frivillighet Norge har ikke tatt stilling for eller mot en lisensordning for pengespill, men slo i vårt høringssvar til «Utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill» (deres ref.15/2554) fast at spillpolitikken, uansett modell, må være basert på ansvarlighet, videreformidling av overskudd til frivilligheten og lovlighet.

Frivilligheten ønsker ansvarlighet og overskudd til ideelle formål

Frivillighet Norge mener at spillpolitikken må være basert på følgende prinsipper, uavhengig av modell:

  1. Ansvarlighet: At spillpolitikken ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser. Det er uakseptabelt at frivillige organisasjoner skal basere sin finansiering på virksomhet som kan bidra til avhengighet og personlige tragedier.
  2. Videreformidling av overskudd: At overskudd fra pengespill videreformidles til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge er bekymret for at det blir vanskelig å følge med på at overskudd fra pengespill faktisk når ut til de frivillige organisasjonene, dersom de først blir inntektsført i statsbudsjettet.
  3. Lovlighet: Staten må bekjempe uregistrerte aktører som tilbyr spill på det norske markedet med de midlene som er tilgjengelig.

Reklame for pengespill fra aktører som ikke har lov til å drive pengespill i Norge undergraver både lovligheten og ansvarligheten i spillpolitikken, samt prinsippet om videreformidling av overskudd til frivilligheten. Frivillighet Norge er derfor svært positive til at regjeringen tar tak i saken.

  • Frivillighet Norge er enig i at denne typen reklame skal stoppes. En endring i loven, slik det her foreslås, vil styrke mulighetene for håndheving av markedsføringsforbudet sammenliknet med dagens lovverk og vil i større grad sikre prinsippet om lovlighet.
  • Frivillighet Norge mener det er viktig å opprettholde modeller og lovverk som sikrer støtte til ideelle formål. Overskuddet fra ikke-registrerte aktører går ikke til slike formål og svekker i så måte prinsippet om videreformidling av overskudd til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge er derfor positive til at lovverket tydeliggjøres slik at det blir lettere å sanksjonere ikke-registrerte aktørers ulovlige markedsføring.
  • Frivillighet Norge ser at en endring i loven vil kunne føre til at mengden reklame for pengespill som helhet reduseres betydelig, noe vi ser som en styrking av prinsippet om ansvarlighet. Dette da det ligger til grunn i høringsnotatet at de kontrollerte selskapene, som følge av den nye lovreguleringen, vil måtte redusere egen markedsføring grunnet det lavere markedsføringstrykket fra uregulerte aktører. Frivillighet Norge vil fremheve viktigheten av at dette faktisk følges opp. Kontrollerte selskaper må også pålegges å redusere sin markedsføringsmengde når det samlede trykket reduseres som en konsekvens av håndhevingen av den nye paragraf 4.6.

Avslutning
Frivillighet Norge takker for muligheten til å gi innspill og stiller gjerne på møte med departementet for å utdype vårt standpunkt.

Oslo, 15.05.19

Med vennlig hilsen

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær

Marte Oraug Skogtrø, Politisk rådgiver