Høringssvar fra Norsk Forening for Spillproblematikk

Dato: 12.06.2019

N F SP

NORSK FORENING FOR SPILLPROBLEMATIKK

NORWEGIAN ASSOCIATION ON GAMBLING AND GAMING PROBLEMS

Til Kulturdepartementet

Høringssvar – forslag til endringer i kringkastingsloven

Norsk Forening for Spillproblematikk viser til høringsbrev av 15.03.19 med invitasjon til å avgi høringssvar om forslag til endringer i lov av 4.desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Undersøkelser har vist at norsk befolkning er lei av pengespillreklame, både den som kommer fra utenlandske aktører og den fra norske lovlige aktører under enerettsmodellen. Etter vårt syn bør all reklame for pengespill forbys, slik reklame forbys for andre skadelige produkter som tobakk og alkohol. Pengespillreklamen bør forbys ut fra hensyn om å forebygge pengespillavhengighet, verne sårbare problemspillere og sist men ikke minst i et folkehelseperspektiv. Rundt hver pengespillavhengig står nær familie, venner og et arbeidsliv som berøres og skades av pengespillet. Reklamen har som formål å rekruttere og beholde spillere. Norsk Tipping har en målsetting om å rekruttere unge spillere. De har videre innført Casino-spill med stort avhengighetspotensiale. Å tillate pengespillreklame som vi vet særlig rammer problemspillere er, etter vårt syn, en ansvarsfraskrivelse og en usolidarisk holdning mot befolkningen fra myndighetene.

Når Regjeringen nå foreslår å begrense markedsføringen av pengespillreklame ved å pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill i strid med norsk rett, støtter vi forslaget og vil peke på at dette er et skritt i riktig retning.

Vi støtter videre at Medietilsynet gis en bred hjemmel til å gi pålegg etter rådgivende uttalelse fra Lotteritilsynet om den aktuelle markedsføringen er i strid med pengespillregelverket. Dette forslaget om endring i kringkastingsloven vil redusere utenlandske aktørers pengespillreklame i norske medier. Et videre arbeid bør omfatte begrensning og forbud mot all pengespillreklame i Norge.

Det er videre vårt synspunkt at det er viktig at Medietilsynet i samarbeid med Lotteritilsynet får hjemmel til å ta stilling til om det er gjort lovbrudd og at denne vurderingen ikke legges til domstolene. Norsk Forening for Spillproblematikk gir sin fulle støtte til endringene i kringkastingsloven.

Skien 12.06.19

Ingjerd Meen Lorvik

Leder Norsk Forening for Spillproblematikk