Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Dato: 17.06.2019

Høringssvar fra Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening takker for invitasjonen til å levere høringssvar til regjeringens forslag om endringer i Kringkastingsloven.

Frivillighetens verdigrunnlag gjør det naturlig for oss å støtte regjeringens forslag. I tråd med høringssvar fra Frivillighet Norge og Extrastiftelsen mener vi det er viktig å opprettholde modeller og lovverk som sikrer støtte til ideelle formål. Reklame for pengespill fra aktører som ikke har lov til å drive pengespill i Norge undergraver både lovligheten og ansvarligheten i spillpolitikken, samt prinsippet om videreformidling av overskudd til frivilligheten. Dette forslaget er et viktig skritt i riktig retning for å begrense markedsføringen av ulovlige pengespill i Norge og gi bedre vern til spillavhengige gjennom å stanse denne reklamen. Vi deler Kulturdepartementets syn på at det er nødvendig med en tydeliggjøring av lovverket som gjør det mulig å reagere raskt på brudd på regelverket. Videre støtter vi departementets forslag til Medietilsynet som håndhevingsmyndighet.

Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening støtter Kulturdepartementets vurderinger som vi mener samsvarer godt med et klart uttrykt ønske fra Stortinget, regjeringen, fagmiljøer innen spillavhengighet og en samlet frivillighet.

Vi takker for muligheten til å gi innspill og håper at bestemmelsen kan tre i kraft snarlig.