Høringssvar fra De 10 Humanitære

Dato: 14.06.2019

Svartype: Med merknad

Til

Kulturdepartementet

Oslo, 14.06.19

Høringssvar fra 10H – forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

10H (Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norsk Folkehjelp, Norges Blindeforbund, Redningsselskapet og Redd Barna) ønsker å avgi følgende høringsinnspill.

Vi viser til høringsbrev av 15. mars 2019 fra Kulturdepartementet angående endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

De 10. humanitære organisasjonene (10H) er bekymret for hvordan reklamen for de ulovlige spillselskapene påvirker mennesker med problematisk spilleratferd, og har lenge jobbet for et forbud som her foreslås. En ansvarlig spillpolitikk som reduserer spillavhengighet og motarbeider problematisk spilleratferd er svært viktig, for samfunnet og for den enkelte som rammes.

Slik regjeringen skriver i høringsnotatet, er reklamen fra utenlandske spillselskaper i stor grad reklame for kasinospill, poker og oddsspill. Dette er de samme spillene som spillavhengige hyppigst oppgir som problemspill. Begrensing av markedsføring av pengespill må derfor være et sentralt virkemiddel i den norske pengespillpolitikken, og 10H er derfor glade for at regjeringen legger frem denne lovendringen.

I likhet med en samlet frivillighet, har Stortinget og regjeringen tydelig uttrykt et ønske om å verne enerettsmodellen, noe vi er glade for at gjenspeiles i høringsnotatet. Med regelverket som her er foreslått, vil myndighetene få de nødvendige verktøyene for å håndheve enerettsmodellen og med det bedre kunne verne sårbare spillere. Hensikten er å lage et regelverk som det er vanskelig å omgå, og da er det naturlig med en bred hjemmel. Vurderingene om nødvendigheten av pålegg i Lotteritilsynet og Medietilsynet gir den nødvendige sikkerhetsventilen for at dette skal fungere.

10H mener regjeringens forslag til endringer i kringkastingsloven er et nødvendig skritt i riktig retning for å håndheve den norske enerettsmodellen, begrense ulovlig pengespill i Norge og styrke vernet til spillavhengige og deres familier.

Utover dette støtter vi Kulturdepartementets vurderinger, og håper at bestemmelsen kan tre i kraft så snart som mulig.

På vegne av 10H,

Jon Langballe

Styreleder

Vedlegg