Høringssvar fra ComeOn!

Dato: 16.06.2019

Svartype: Med merknad

Oslo, 16. juni 2018

Høringsuttalelse til forslag til endring i kringkastingsloven.

Bakgrunn

Som EU-regulert spilloperatør ønsker ComeOn! å uttale seg i forbindelse med forslaget til endring i kringkastingsloven.

Vår uttalelse blir gjort i rollen som internasjonal mediekjøper, og vårt hovedbudskap er å vise varsomhet der anbefalte tiltak i representantforslaget kan føre til brudd på handelsavtaler og internasjonalt lovverk.

Over 600.000 nordmenn benytter i dag tjenester fra utenlandske spilltilbydere. Dette dreier seg i stor grad om EU-regulerte tjenester og er et ønsket alternativ for norske forbrukere.

Spillreklame på TV bygger i all hovedsak opp gjenkjennelseseffekt for de mest seriøse av selskapene som blir benyttet av norske spillere

ComeOn! påpeker at regjeringen i Granavolden-plattformenhar skrevet at de vil gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk. På generelt grunnlag, mener vi detvil være klokt å gjennomføre denne planlagte evalueringen før det det settes i verk strakstiltak som griper direkte inn i denne problemstillingen, og som åpenbart vil være til skade for en ekstern tredjepart (ansatte og bedrifter i TV- og produksjonsmiljøene).

Juridisk

ComeOn! og våre juridiske representanter kan ikke se at Norge som stat har anledning til å innføre restriksjonene i representantforslaget uten å først sannsynliggjøre for EU-retten at tiltakene er nødvendig.

Samtidig er det heller ikke er rom for å gjennomføre tiltakene uten EU-rettens velsignelse jf. paragraf 10 i AMT-direktivet.

(10)
In accordance with the case-law of the Court of Justice of the European Union (the ‘Court’), it is possible to restrict the freedom to provide services guaranteed under the Treaty for overriding reasons in the general public interest, such as obtaining a high level of consumer protection, provided that such restrictions are justified, proportionate and necessary. Therefore, a Member State should be able to take certain measures to ensure respect for its consumer protection rules which do not fall in the fields coordinated by Directive 2010/13/EU. Measures taken by a Member State to enforce its national consumer protection regime, including in relation to gambling advertising, would need to be justified, proportionate to the objective pursued, and necessary as required under the Court's case-law. In any event, a receiving Member State must not take any measures which would prevent the re-transmission, in its territory, of television broadcasts coming from another Member State.

AMT-direktivet er til for å beskytte hvert enkelt land knyttet til EU/EØS, og ytringsfriheten spesielt. Det er noe norske myndigheter bør ta på største alvor før man vurdere å sanksjonere tiltakene som er skissert i representantforslaget.

Det er stor sannsynligheten for at innføring av tiltak i representantforslaget vil utløse rettslige skritt.

Vi viser igjen til siste del av AMT-direktivets paragraf 10:

In any event, a receiving Member State must not take any measures which would prevent the re-transmission, in its territory, of television broadcasts coming from another Member State.

Legitimiteten av forslag

I forbindelse med representantforslaget som nå er ute på høring, bestilte Lotteritilsynet en ekstern evaluering fra konsulentselskapet Rambøll jf. markedsføring av spill.

Rambøll konkludert med følgende (punkt 9.1 i rapporten).

«Markedsføringen på TV bidrar først og fremst til å endre markedsandeler, og ikke nødvendigvis øke volumet av tid og penger i det totale markedet. Likevel inneholder TV-reklamer en rekke rekrutteringsinsentiver og har et bredt nedslagsfelt, og kan derfor tenkes å bidra til å rekruttere nye spillere.»

Det er på det rene at nordmenn spiller, og at reklamen for EU-regulerte operatører ikke nødvendigvis øker volumet av tid og penger, men snarere endrer spillernes prefererte spillselskap.

Faglige vurderinger og erfaringer fra andre land

En nylig studie fra den svenske Folkehälsemyndigheten (SWELOGS 2018)viser at selv om investeringene i spillannonsering er seks ganger større i 2018 sammenlignet med 2008, er antall problemspillere redusert fra 2,2% til 1,3% av befolkningen i samme periode.

Dette underbygger konklusjonen som Rambøll også gjorde i sin rapport for Norge: at økt markedsføring av spill ikke er sammenfallende med økning i antall problemspillere.

På generelt grunnlag vil ComeOn! fremholde at tiltakene som er skisserte i representatforslaget fremstår som ukloke og lite gjennomtenkt. Selv om intensjonene er gode, unnlater tiltakene å ta tak i det som er den virkelige problemstillingen: å regulere spillbransjen i tråd med markeder og teknologi anno 2019.

ComeOn! mener at en samlet og helhetlig regulering av bransjen - fremfor at enkeltaktører skal ekskluderes – er til det beste for både spillere og samfunn.

På vegne av ComeOn!

Stian Røsvik Bjørstad

Country manager Norway

ComeOn!