Høringssvar fra Medieklagenemnda

Dato: 17.06.2019

Det vises til Kulturdepartementets brev av 15. mars 2019 med invitasjon til å komme med innspill og kommentarer til forslag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

Forslaget til ny bestemmelse vil innebære at Medieklagenemnda blir klageinstans ved eventuelle klager på vedtak truffet i medhold av denne. At nemnda dermed blir pålagt en ny oppgave har nemnda i utgangspunktet ingen merknader til, da denne oppgaven er noe som anses som å ligge innenfor nemndas kompetanseområde. Nemnda ønsker imidlertid å gjøre departementet oppmerksom på at nemndas arbeid i fjor viste at nemnda er underfinansiert, og at det førte til at behandlingen av noen klagesaker måtte utsettes. Av hensyn til klagebehandlingen og klagernes rettssikkerhet, er det derfor viktig at nemnda ved innføring av en slik bestemmelse som foreslått, tilføres ressurser som gjør det mulig for nemnda å behandle nye klagesaker innen rimelig tid.