Høringssvar fra DNMF

DNMF høringssvar

Dato: 09.08.2018

Svartype: Med merknad

Innledningsvis vil DNMF meddele positivitet til satsning på gods fra vei til sjø, også med evt. fremtidige automatiserte skip i et godt trepartssammarbeid.

Kommentarer til 2.1. Teknologisk utvikling i transportsektoren

Sikkerheten for autonome fartøy må være minst like god som for konvensjonelle fartøy, og sikkerheten for annen trafikk i farvannet må ikke påvirkes negativt.

Endres til:

minst like god eller bedre

farvannet skal ikke

Videre i 2.3. Mulige fordeler med autonome fartøy og autonom seilas

Autonome fartøy kan potensielt sett også bidra til å styrke transportsikkerheten. Analyser av årsaker til ulykker til sjøs viser at menneskelige feil i mange tilfeller er en viktig del av årsaksbildet.2 Navigering og manøvrering av autonome fartøy vil ivaretas av fartøyets egne systemer, og menneskelige feil utelukkes dermed i stor grad som årsak til hendelser og ulykker.

Her, må en ikke glemme at det er og vil bli mennesket som konstruerer, installere og programmerer skipet. Ergo blir avsnittet selvmotsigende og henvisningene er også endret på dette punktet siden 2017

Når det gjelder 3. Vurdering av hvordan losloven kan gjøres mer teknologinøytral

Foretrekker DNMF Alternativ 2.

Videre må pliktsubjektet avklares også internasjonalt.