Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 07.03.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høringsbrev datert 2. desember 2015.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.