Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Svar på høring - Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Dato: 18.12.2015

Svartype: Uten merknad

Vår ref: 15/4502

 

Svar på høring - Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

 

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 15. desember 2015 med vedlegg.

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen merknader til høringen.

Med hilsen

 

Karl A. Bilstad (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Maria Gammersvik

førstekonsulent

Vedlegg