Høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet

Dato: 30.10.2020

Høringssvar – forslag til endringer i petroleumsforskriften

Vi viser til høring om forslag til enkelte endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften). Digitaliseringsdirektoratet er ikke høringsinstans for høringen, men i tråd med vårt ansvar for å jobbe med digitaliseringsvennlig regelverk, med forbehold om at vi ikke har inngående kjennskap til sektoren, ønsker direktoratet likevel å gi noen generelle merknader til forslagene vedrørende forskriftens § 85 om saksbehandling og taushetsplikt.

Digitaliseringsdirektoratets nyopprettede Nasjonalt ressurssenter for deling av data jobber med å tydeliggjøre det juridiske handlingsrommet for deling av data, både åpne data og taushetsbelagte. Økt deling av data er et uttalt politisk mål, blant annet i digitaliseringsstrategien(1) fra regjeringen og KS, fordi det kan gjøre offentlig sektor mer effektiv, gi bedre tjenester for brukerne av offentlige tjenester og bidra til økt verdiskapning i næringslivet.

Vi vil berømme departementet for å ønske å klargjøre begrepet «tolkede data». Vi ser generelt når det gjelder taushetsbelagte data at komplekst juridisk regelverk gjør at mange er redde for å dele for mye informasjon, og derfor tolker regelverket mer restriktivt enn nødvendig. For eksempel vil manglende felles begrepsforståelse kunne medføre at opplysninger det reelt sett foreligger rettslig grunnlag for å dele, likevel ikke deles.

Harmonisering av regelverk knyttet til taushetsbelagte opplysninger er gunstig. Ved utformingen av taushetspliktsbestemmelser vil vi derfor oppfordre departementet til å se hen til arbeidet som gjøres med ny forvaltningslov, hvor et forslag til nye regler for deling av taushetsbelagt informasjon er på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet i disse dager.

Vi vil også uttrykke en generell støtte til forslagene om offentliggjøring av statusrapporter og endringer i petroleumsforskriften § 85 fjerde ledd, som legger til rette for økt offentliggjøring av data.

Med vennlig hilsen

Knut K. Bjørgaas

Avdelingsdirektør

Digitaliseringsdirektoratet

(1) «En digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025» https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/