Forsiden

Høringssvar fra Gro Børresen Rohde

Dato: 01.09.2020

Jeg mener at endringsforslagene må avvises. Forslagene er lite framtidsrettet og bremser utviklingen av et samfunn for alle. Det er svært alvorlig at regjeringen ønsker å svekke betydningen plan- og bygningsloven har for samfunnet og for innbyggerne. Inbyggerenes frihet til å bo, leve og delta i samfunnet er viktigere enn kommunenes frihet. Plan og bygningsloven som naskjonalt lovverk må derfor ikke svekkes. Mange kommuner er opptatt av universell utforming og må stimuleres, framfor å få signaler om å gå bakover i tid.

Regjeringen fikk i 2019 sterk kritikk av FN for ikke å sikre at menneskerettighetene blir en realitet for funksjonshemmede borgere (CRPD). Hovedkritikken gjaldt synet på funksjonshemmede, der Norge ikke erkjenner at funksjonshemmede er borgere på lik linje med alle andre innbyggere.

FN-komiteen pekte på at kommunale forskjeller svekker mulighetene for likestilling og samfunnsdeltakelse. Plan- og bygningsloven er samfunnets viktigste virkemiddel for å fremme bygg og uteområder som vi alle kan bruke. Å svekke loven ved å senke terskelen for dispensasjoner og svekke fylkesmannens ansvar er ikke veien å gå.

Det er bekymringsverdig at det ikke lenger skal være slik at fordelen må være klart større enn ulempene, kun "større" når dispensasjon skal gis. Hvis terskelen for å gi dispensasjon skal senkes enda lavere, vil universell utforming bli dårligere og langt mindre prioritert fordi flere vil få dispensasjon til å vike fra universell utforming. Universell utforming bør i aller høyeste grad prioriteres og ikke gis dispensasjon fra. Dette for å sikre at alle mennesker får mulighet til å bidra i samfunnet, og leve livet på lik linje med mennesker som ikke begrenses av funksjonsnivå.

Departementet ønsker svar på om begrepet "universell utforming" bør nevnes i § 19-2 tredje ledd. Det lyder: "Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet".

Jeg mener at "tilgjengelighet" bør byttes ut med "universell utforming", og kun det. Dette fordi "tilgjengelighet" gir mer rom for tolkning og større rom for å kunne gi dispensasjon. Universell utforming kan ikke mistolkes og det er viktig at det blir i hensyntatt i saker der dispensasjon vurderes. Det bør også konsekvensutredes nøye når man gir dispensasjon, spesielt i hensyn til universell utforming og at den ikke blir tilsidesatt.

Denne lovendringen vil være urettmessig for mennesker med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne, da det vil gis mer dispensasjon til å unnvike universell utforming. Denne lovendringen sikrer ikke deres fremtid, hobbyer, interesser og selvstendighet. En slik lovendring sikrer dog mindre likestilling og mer diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, og det må man si NEI til.