Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 31.08.2020

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune til foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven

Vi viser til høringsbrev fra 3. april og kommer med dette med innspill til høringen.

Formannskapet i Sandnes kommune vedtok i sitt møte 31.8. 2020 følgende uttalelse til høringen:

Sandnes kommune påpeker viktigheten i det lokale handlingsrommet. Departementet senker terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Sandnes kommune støtter endringene som forenkler og styrker det lokale selvstyret. Sandnes kommune ser det som svært positivt å endre § 19-2 slik regjeringen foreslår.

Sandnes, 31. august 2020

Leif Aarthun Ims

Kommunaldirektør Byutvikling og teknisk

Sandnes kommune

Vedlegg