Forsiden

Høringssvar fra Drangedal kommune

Dato: 27.04.2020

Viser til mottatt brev og dokumenter om forslag til endringer i plan – og bygningsloven mv. som er sendt på alminnelig høring.

Drangedal kommune har ingen merknader til de forslåtte endringene i pbl. §§ 8-1 og 12-6, samt retting av feilene i matrikkellova §§ 35 femte ledd og 38 fjerde ledd. Drangedal kommune er svært positive til at kravet til «klart» større enn ulempene fjernes i pbl. § 19-2 annet ledd og oppheving av pbl. § 19-2 fjerde ledd.

Drangedal kommune mener at «tilgjengelighet» i pbl. § 19-2 tredje ledd kan stå alene. Hvis «universell utforming» skal tilleggs bør dette erstatte «tilgjengelighet».

Drangedal har merknader til den foreslåtte endringen av pbl. § 19-2 annet ledd.

Drangedal kommune mener at lovendringen i pbl. § 19-2 ved at «nasjonale og regionale interesser» uttrykkelig blir nevnt i første punktum på lik linje med hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke vil føre til en forenkling av regelverket.

Dere skriver at en slik lovendring vil bidra til å understreke at nasjonale og regionale interesser er viktige hensyn som skal ivaretas ved vurderingen av de lokale forholdene i byggesaken, og også bidra til en helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og kommunal arealpolitikk. Videre skriver dere at endringen også vil tydeliggjøre kommunens ansvar for å sikre at nasjonale og regionale interesser forståes og ivaretas i den lokale sammenhengen.

Vi ønsker å påpeke at det i dag tydelig fremgår i pbl. §§ 19-1 at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berør, skal få anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Vi mener ikke at det er hensiktsmessig å tillegg pbl. § 19-2 annet ledd et nytt vilkår. Dette vil tale imot ønske om presisering av det kommunale selvstyre, forenkling og effektiv saksbehandling.

Hvis det er behov for ytterligere presisering av at statlige og nasjonale retningslinjer skal tilleggs vekt bør dette i så fall inntas i pbl. § 19-2 tredje ledd.

Den foreslåtte endringen av pbl. § 19-2 annet ledd anses for å utgjøre en stor forskjell i den praktiske saksbehandlingen. Som dere selv skriver må kommunen «begrunne sine valg, og i den grad det er gitt retningslinjer om hva som er nasjonal eller regional politikk, bør også dette fremheves i kommunens vedtak». Det utgjør en merkbar forskjell at statlige og regionale planer skal vurderes og vektlegges i en dispensasjonssak, og at det ikke kan gis dispensasjon hvis planene blir «vesentlig tilsidesatt». Forskjellen gjør seg først og fremst gjeldene på grunn av kravet til den skriftlige begrunnelsen i et dispensasjonsvedtak. Hvert kumulative vilkår skal eksplisitt begrunnes med for – og ulemper. Som dere selv skriver i høringsnotatet vil «nasjonale og regionale interesser kunne overlappe hverandre, og det kan dermed være vanskelig å skille klart mellom dem». Vi mener at inntil det foreligger tydelige og klare retningslinjer på hva som er nasjonale og regionale interesser vil det ikke være hensiktsmessig å eksplisitt skulle begrunne disse i vedtaksform. Det vil rett og slett bli for tidkrevende og det anses for å bli for vanskelig for søkerne som skal skrive en dispensasjonssøknad.

Før en dispensasjon kan tas til behandling i dag må søker oppfylle lovens kumulative vilkår: tiltaket må ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene til lovens formålsbestemmelse, og fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Slik vi tolker deres ønske om lovendring vil den nye loven se slik ut: tiltaket må ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene til lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale og regionale interesser, og fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.

Vi anser det som svært vanskelig å skulle gi søker et klart og tydelig svar på hva som anses som «nasjonale og regionale interesser» hvis vi ikke kan vise til en fastsatt sjekkliste. Vi er i disse dager i kontakt med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med de øvrige kommunene i fylket, for å utarbeide en sjekkliste til hvilken saker som skal oversendes Fylkesmannen til uttale og hvilke interesser de skal ivareta. Når man nå ser de store variasjonene og ulikhetene i sjekklistene som har eksistert er vi svært skeptiske til at disse skal tjene som «fasit» for nasjonale og regionale interesser. Hvis «nasjonale og regionale interesser» skal inntas i loven mener vi at det må utformes én sjekkliste som tydelige oppstiller interessene, og forskjellen mellom hva som anses for å være nasjonalt og hva som er regionalt.